Zabıt Katipliği Alımı İle İlgili Sorulan Tüm Soruların Cevabı !

Kategori : Haberler - Etiketler :, , , , , - Tarih : 05 Mart 2013

zabıt-katipliği-sınavında-kimlere-öncelik-tanınıyorAdalet Bakanlığı, taşra adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere 2.863 zabıt kâtibi alacağına ilişkin duyuruyayımlamıştır. Yayımlanan bu duyuruda başvuruların 25 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp, 6 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona ereceği belirtilmiştir;ancak Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru ile Yükseköğrenime Geçiş Sınavının(YGS) 24 Mart2013 tarihinde yapılacağı ÖSYM tarafından ilân edildiğinden, mağduriyete yol açmaması açısından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavı 30 Mart 2013 tarihine, sözlü sınav ise 6 Nisan 2013 tarihi olarak belirlenmiştir.

Konunun, zabıt katipliği sınavına hazırlananların daha iyi anlamaları için soru cevap şeklinde deklare edilmesi uygun görülmüştür.

1)ZABIT KÂTİPLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

CEVAP:

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2012), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav – Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 06/03/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

2)ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA KULLANILAN KLAVYENİN ÖNEMİ VAR MIDIR?

CEVAP: Zabıt Kâtipliği sınavında, klavye çeşidinin sınav başvurusu için engeli yoktur, adaylar istedikleri klavye türündün sınava girebilmektedirler.

3)ZABIT KÂTİBİNİN GÖREVLERİ NELERDİR ?

CEVAP: Zabıt Katiplerinin görevleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin Zabıt Kâtibine yüklediği görevler ise şunlardır:

(4) Zabıt kâtibinin görevleri şunlardır:

a) Duruşma ve keşiflere katılmak, hâkim tarafından yazdırılanlar ile doğrudan yazılmasına izin verilen beyanlarıtutanağa yazmak.

b) Ara kararları yerine getirmek.

c) Gerekçeli kararları hâkimin bildirdiği şekilde yazmak.

ç) Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek.

d) Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak.

e) Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.

f) Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak.

g) Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak.

ğ) Dizi pusulası düzenlemek.

h) Mevzuattan kaynaklanan veya hâkim ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

4)ZABIT KÂTİBİ, GÖREVDE YÜKSELEBİLİR Mİ ?

CEVAP: Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Yönetmeliği’nde Zabıt Katibi ünvanında görev yapan personelin görevde yükselme şartları belirtilmiştir, bu yönetmeliğe göre Zabıt Kâtibi ünvanında görev yapan personelin yönetmelikteki şartlara haiz ise Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürlüğü gibi ünvanlara yükselebilmektedir. Yönetmeliğe göre Yazı İşleri Müdürü ünvanına ve İdari İşler Müdürü ünvanına yükselebilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) En az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,”

(Değişik altbent: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/4.mad.) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför veya teknisyen kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak

5)ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA, SINAV METİNLERİ NELERDİR ?

CEVAP: Zabıt Kâtipliğinin uygulamalı sınavında, sınav metinleri Daktilografya Metinlerinden çıkmaktadır. Hangi metinin çıkacağı sınav komisyonu tarafında belirlenmektedir.

6) ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA HUKUK FAKÜLTESİ, ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU VEYA ADALET LİSESİ MEZUNLARINA ÖNCELİK TANINIYOR MU?

CEVAP: Zabıt Kâtipliği ve cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Adalet Yüksekokullarının Adalet Programı ile adalet önlisans programı mezunlarınaöncelik tanınmaktadır. Bu husus Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 9.Maddesinde açıklanmıştır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 9.Maddesi şu şekildedir:

“Adalet komisyonlarının teklifi üzerine atama yapılacak kadroların; yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.

(Değişik fıkra : 09/05/2006 – 26163 S.R.G Yön/6.mad; Değişik fıkra: 09/10/2010 – 27724 S.R.G. Yön/3.mad) Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, adalet komisyonlarınca sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre seçilirler. Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunlarına öncelik tanınır.”

7) ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR İLDE ÇIKAN SINAV METNİ, DAHA SONRA AYNI ADLİYEDE TEKRAR ÇIKABİLİR Mİ? SINAV METNİNİ KİM BELİRLER ?

CEVAP: Zabıt Kâtipliğinin uygulamalı sınavında yani klavye sınavında çıkması muhtemel olan metinler Adalet Komisyonu tarafından belirlenmektedir, herhangi bir komisyonda çıkan metinin başka bir ilde çıkıp çıkmayacağı veya bir komisyonda geçmiş yıllarda çıkan sınav metinlerinin tekrar çıkacağına dair inisiyatif tamamen Adalet Komisyonundadır.

8) İKİ PARMAK KULLANANLAR SINAVA BAŞVURABİLİR Mİ ?

CEVAP: İki parmak klavye kullananlar veya on parmak klavye kullananların durumu Zabıt Kâtipliği sınavına başvurmaya engel teşkil etmemektedir. Sınavda esas olan 90 kelime üzeri yazabilmektir.

9) ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVI MÜLAKATINDA SORULAN SORULAR NEYE GÖRE SEÇİLİR ?

CEVAP: Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14.Maddesinde Sözlü Sınava ilişkin bilgiler açıklanmıştır.

Yönetmeliğin 14.Maddesi şu şekildedir:

Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.

Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

Sözlü sınav;

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

3) Genel kültür 20,

4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

10)ZABIT KÂTİPLİĞİ’NİN UYGULAMALI SINAVINDA, SINAV METNİNDE ÇIKAN (AMA, FAKAT, LAKİN) GİBİ BAĞLAÇLAR 90 KELİMENİN İÇERİSİNDE SAYILMAKTAMIDIR?

CEVAP: Sınav metninde çıkan, ?ama, fakat, lakin? gibi bağlaçlar 90 kelimenin içerisinde sayılmaktadır.Yani yazılan bağlaçlar bir kelime olarak kabul edilmektedir.

11) SINAV ESNASINDA 

YAZILMASI İSTENİLEN METİNİ YAZARKEN İÇERİSİNDEN BİR İKİ KELİME YANLIŞ YAPILMIŞ OLMASI METİNİN TAMAMININ YANLIŞ OLDUĞU ANLAMINA MI GELMEKTEDİR; YANİ BİR VEYA İKİ KELİMEDE YANLIŞ YAPILMIŞSA BU BÜTÜN KELİMEDE Mİ YANLIŞ YAPILDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR.

CEVAP: Zabıt Katipliği sınavında yanlış yazılan kelime yanlış sayılmaktadır.Örneğin: ?Giresun Karadeniz bölgesinde yer alan bir ildir? şeklinde yazılması gereken bir metin ?Giresun kdz bölg. yer alan bir il ?şeklinde yazılırsa bu durumda aday 3 kelime yanlış yazmış olmaktadır. Esas olan adayların sınav metnine bağlı olarak yazı yazmalarıdır.

12)ADAYLARIN, ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKULDA BİLGİSAYAR DERSİ ALMIŞ OLMASI, BİLGİSAYAR SERFİTİKASI ALMASINI GEREKTİRİR Mİ ?

CEVAP: Bu husustaki açıklamalar http://www.memurlar.net/haber/289501/ linkinde detaylı olarak belirtilmiştir.

13) AYNI KOMİSYONUN, HEM SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINA HEM DE KADROLU ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINA BAŞVURABİLİRMİYİM?

CEVAP:Eğer, sınava başvurulacak komisyona hem sözleşmeli hem de kadrolu zabıt katibi alımı yapılacak ise, sınav izni verilen aynı komisyonda olmak üzere, o komisyonun hem sözleşmeli hem de kadrolu pozisyonuna başvrulabilmektedir. Örneğin; X adliyesine 5 sözleşmeli,5 kadrolu zabıt katibi alımına izin verilmiş olsun, bu durumda adaylar hem sözleşmeli için hem de kadrolu zabıt katipliği sınavına başvurabilirler.

14)ZABIT KATİBİ GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA ÇALIŞACAĞI BİRİME NASIL GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR?

CEVAP: Zabıt katiplerinin çalışacağı birimlere ilişkin görevlendirmeleri çalışılacak olan birimin personel ihtiyacı da göz önünde bulundurularak adalet komisyonları tarafından yapılmaktadır, adalet komisyonları personelin nerede çalışacağına ilişkin gerekli kararı vermektedir.

15) MAZERET DURUMUMDAN DOLAYI BAŞKA BİR YERE NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİRMİYİM?

CEVAP: Mazeret durumu ile kast edilen, personelin sağlık durumu, eş durumu, öğrenim durumu, can güvenliği durumlarıdır, bu hususlardaki mazeretlerin belgelendirilmesi suretiyle personelin başka bir yere ataması yapılmaktadır;ancak bu hususlardaki kararlar yine adalet komisyonlarına aittir. Yani, personel mazeretini somutlaştırdıktan sonra ataması yapılabilmektedir;ama bu hususta maalesef mağduriyete neden olan adalet komisyonlarının da olduğunu unutmamak gerekir.

16) ZABIT KATİPLERİNİN MAAŞLARI NE KADARDIR?

CEVAP: Zabıt katiplerinin maaşları bekar veya evli olmasına göre, çocuk sahibi olmasına göre değişkenlik göstermektedir;ama şuan itibari meslekte en az 7 yıl çalışmış olan zabıt katibinin maaşı 1400’den az, 2000 TL’den çok değildir, maaşın farklılıkları çeşitlilik göstermektedir, genel olarak zabıt katipleri , yukarıda belirttiğimiz tutar aralığındadır;bu tutara personelin keşife gitmeleri, otopsilere gitmeleri, hacize gitmeleri dahil değildir.

17) ZABIT KATİPLERİ ADLİYEDE, NERELERDE ÇALIŞIRLAR?

CEVAP:Adliyedeki birimlerin neler olduğunu belirtmek, zabıt katiplerinin de çalışma alanlarının neler olduğu sorusuna ışık tutacaktır şöyle ki; adliyelerde, cumhuriyet başsavcılığı birimleri, ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri,icra daireleri olmak üzere muhtelif birimler vardır, bu birimler kendi içlerinde ayrı birimlere ayrılır, örneğin; özel kanunlar ile kurulan ceza mahkemeleri hariç olmak üzere;ceza mahkemeleri olarak ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, icra ceza mahkemesi gibi mahkemeler vardır, bu mahkemelerin sayıları, kuruldukları yerlerdeki iş durumlarına göre fazla olabilmektedir. Keza, hukuk mahkemeleri de kendi içinde alt dallara ayrılmaktadır, genel olarak adliyelerdeki birimlerin Cumhuriyet Başsavcılığı birimleri, ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, icra daireleri olduğunu bilmek şuan için yeterlidir.

18) ZABIT KATİPLERİ, GÖREVLERİNE BAŞLAMADAN ÖNCE EĞİTİME TABİİ TUTULMAKTAMIDIRLAR?

CEVAP:Adliye personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katipleri veya mübaşirler, atandıkları görevlere ilişkin atanmadan önce eğitim almamaktadırlar, yani personel atanmadan önce ne biliyor ise o bilgiler ile görevine başlamaktadır, esasında bu şekilde bir uygulama adalet hizmetlerini de sekteye uğratmaktadır. Adalet personelinin görevine başlamadan önce eğitime tabii tutulması ile alakalı daha 6 Eylül 2012 tarihinde Memurlar.Net’te Adalet Bakanlığı, personelinin eğitimi konusu ile yakından ilgilenmelidir konulu (http://www.memurlar.net/haber/279811/ ) yayımlanan haberin okunması bu konuda merak edilenlere sorulara, cevap niteliğindedir. Sonuç olarak, gerek polis memurları, gerekse kamu kurumlarında görev yapan diğer memurlar ilk defa atanacakları görevlere ilişkin eğitime tabii tutulurlarken maalesef bu husus Adalet Bakanlığı tarafından görmezden gelinmektedir, halbuki adalet hizmetlerinin sekteye uğramaması noktasında personelin daha donanımlı, daha bilgili olması, kamu hizmetinin sunumunda aktif rol alan vatandaşların o kurum çalışanların duyacağı saygı ve alacağı bilgi ile doğru orantılıdır.

Memurlar.Net

Adalet Personeli Bölümü Editörü

‘ ÇOTANAK ’

ALINTIDIR ! Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/347116/

 1. Elif dedi ki:

  Eğer kazanırsak usta çırak ilişkisi ile zabıt katipliğini öğrenecez yani öyle mi ?

 2. Kelebekkkkkk dedi ki:

  Selamlar;
  Sevgili site yönetici ve z. katibi arkadaşları ve aday adayı arkadaşlar biz bunca hızlı yazmak için uğraşıyoruz. Acaba mesleğe girince de böyle hızlı yaazmak zorunda mıyız? Şimdiden sağolun cevap verenler.

  • Katipten.net dedi ki:

   Merhaba Kelebekkkkkk, mesleğe girdiğinizde de mesleğiniz gereği hızlı yazmanız gerekiyor tabi ki. Zaten bir süre sonra hızlı yazmak kendiliğinden oturuyor. Ancak sınavda ki gibi çok aşırı bir hız performansı da genel olarak beklenmiyor.

  • Z.Katibi dedi ki:

   Çok güzel bir soru sormuşsun. Öncelikle şunu belirteyim ki bu meslek nankör bi meslek. Ne kadar çok çalışırsan, o kadar daha fazla çalıştırılırsın. Seninle aynı maaşı alan bazı kimseler ben bilmiyorum, ben yapamam, ben anlamam diyerek bir köşede dinlenirken, seni canından bezdirene kadar çalıştırırlar. Yeri gelir çalışmayanın hesabını bile senden sorarlar. Kısmet olur da mesleğe girersen şunu sana söylerler “Her şeyi bil ama her şeyi yapma!”

 3. Kelebekkkkkk dedi ki:

  Yorumlarınız için teşekkür ederim tavsiyelerinizi değerlendireceğim maalesef her yerde öyle galiba ama şu an severek yazıyorum belki de en önemlisi işini severek yapmaktır umarım bende sizler gibi başarılı bir z.katibi olurum.

 4. emine dedi ki:

  şimdi ben adalet mezunuyum. sınavda 140 yazdım . ancak benim yerime sınavda 95 yazan ve lise mezunu birini aldılar. dava açma hakkım varmı. davayı kazanırsam tüm mahkeme bana düşman olurmu:)

 5. güneş dedi ki:

  merhabalar zabıt katipliği her yılda yapılıyor mu yoksa yılda iki defa yapıldığıda oluyoru mu bu sene tekrar yapılır mı acaba blgilendirir seniz sevinirim

  • Z.Katibi dedi ki:

   Genel itibariyle yılda minimum 1 maksimum 2 kez yapılıyor. Bu sene de yıl sonuna doğru muhtemelen yeniden alım olacaktır.

 6. selin dedi ki:

  arkadaşlar ya ben bu yeni klavye sınavında 185 kelime yaptım ama 40 yanlışım çıktı yüzde kırkı geçmedim ama komisyon yanlışlarımdan dolayı beni elerler mi benim durumum ne olur bilen biri var mı editör lütfen bana bir cevap verebilirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum..

  • Z.Katibi dedi ki:

   Seni nasıl elesinler sonuçta sen hata üst limitini geçmemişsin endişelenme boşa tebrik ederim ve şimdiden hayırlı olsun.

   • selin dedi ki:

    yorumun için çok teşekkür ediyorum ..zabıt katibisin galiba…bilgin vardır belki,benim kadar yanlışı olup da katip olanı gördün mü acaba :S

 7. Gizli dedi ki:

  Salihli adliyesi sınav sonuçları açıklandı. 149 yazan birinciyi bile almadılar hep torpilliler alındı ya orda çalışanların eşleri akrabaları ya da çaycılar ve içerdekilerin tanıdıkları. Torpil acayip döndü hakkımız yendi. Hakkımızı helal etmiyoruz. Okadar çile çektik biz burada. Haram olsun allah çıkartır inşallah komisyondan. Sonuç listesi http://www.salihli.adalet.gov.tr/duyuru/nihai.pdf

 8. Salihlili dedi ki:

  Salihli adliyesi tam bir fiyaskoydu. Elemek için her türlü soruyu sordular. Zaten mülakata almadan önce birkaç kişi alınacaklar belli siz boşa ümitlenmeyin diye bizleri teselli etti. Sonuçlara baktığımızda arkadaşın saydığı ve gösterdiği kişilerin asıl listede yer aldığını gördüm. Bol keseden atmıyorum. Araştırsalar görürler herkez adliyenin içinden ve bağlantılı. Ya birisinin eşi ya birisinin nişanlısı savdı ya da eski çaycısı adliyenin vs. Tamamen adliye içi bir alım oldu. Geri kalan 16 kişi öylesine saatlerce bekledi. 149 yazan liste 1. cisi dahi elendi. 95 yazanı aldılar. Yazık…

 9. Salihlili dedi ki:

  Salihli adliyesi tam bir fiyaskoydu. Elemek için her türlü soruyu sordular. Zaten mülakata almadan önce birkaç kişi alınacaklar belli siz boşa ümitlenmeyin diye bizleri teselli etti. Sonuçlara baktığımızda arkadaşın saydığı ve gösterdiği kişilerin asıl listede yer aldığını gördüm. Bol keseden atmıyorum. Araştırsalar görürler herkez adliyenin içinden ve bağlantılı. Ya birisinin eşi ya birisinin nişanlısı savdı ya da eski çaycısı adliyenin vs. Tamamen adliye içi bir alım oldu. Geri kalan 16 kişi öylesine saatlerce bekledi. 149 yazan liste 1. cisi dahi elendi. 95 yazanı aldılar. Yazık…

 10. emin dedi ki:

  inşallah hayrını görmezler. her iş günü onun bunun hakkını yiyerek girenler ve onları işe alanlar için işkence olur. Allah yüzlerini güldürmesin.

 11. seren dedi ki:

  İnsallah. Torpille girenlerede torpil yapanlarada zehir haram olsun.

 12. EESEN dedi ki:

  aminn.En büyük hakim En büyük yargıç yüce Rabbim her şeyi görüyor. umarım hayrını görmezler. onlara yardım edenlerde aynı olsun.

 13. zehraaaa dedi ki:

  sayın editör kardeşim birinci sırada katipliğ kazandı. şimdi güvenlik soruşturması yapılıyor. bizi korkutan bir durum var amcam şuanda cezaevinde sabıkalı. acaba amcanın işlediği suç kardeşimin atanmasına engel olurmu. aydınlatırsanız sevinirim….

  • AMENA dedi ki:

   babası olsaydı korkması gerekirdi yada kardeşleri…ancak akrabadan bir şey olmaz. korkmayın. eğer öyle olsaydı bir çok kişi elenirdi

 14. Gmshn29 dedi ki:

  Sayin editor bi sorum olucakti adana adliyesi ikini yedegim sizce cagrilma yuzdesi size gore kac orandadir ?? Bide adana adliyesi gecn senelerde yedek alimi yapti mi?? İyi aksamlar diliyorum

 15. mesut dedi ki:

  klavye secimi bizemi ait yani @ mu f fmi diye ?

 16. selenay dedi ki:

  ne olurr bu soruma en doğru cevabın verilmesini istiyorum abimin yüz kızartıcı suç işlemesi güvenlik soruşturmasında engel midir katip olmama engeller mi suçun şahsilik ilkesi yok mudur cevaplarsanız çok sevinirim çünkü bu soru sürekli beynimi kemiriyor

  • ben dedi ki:

   evet yüz kızartıcı suçları olan memur olamaz memurluktan men edilir.

  • Z.Katibi dedi ki:

   Abinin yüz kızartıcı suçu senin memuriyetini engellemez aynen dediğin gibi suçun şahsiliği ilkesine aykırı. Ama eskiden almıyorlarmış gibi bişi varda sanıyorum 2011 yılında çıkan yasa ile değişiklik olmuştu.

 17. ben dedi ki:

  ha ben abin işe giriyor sandım , sense bilmiyorum onu bir avukata danış.eskiden giremiyordu babası kardeşleri suç işleyen ancak yasa değişmişti galiba

 18. özcan dedi ki:

  sayın editörüm benim babamın sabıkası var yani cezaevinde yatmış daha önce benim ise sabıka kaydım tertemiz acaba katip olmak için bir engel mi teşekkürler.

 19. işşiz adam dedi ki:

  sayın editör..bir sorum olacaktı..4 yıllık üniversite mezunuyum katiplik sınavına girmek için kpss 2012 veya 2013 sınavlarından herhangi biriyle girebilir miyim yoksa bazılarının dediği gibi sadece çift haneli yıllarda yapılan sınavlar mı geçerli..teşekkürler..

 20. işşiz adam dedi ki:

  tabiki sınav ne zaman yapılacak onu bilemicem..


Facebook RSS