Sözleşmelilerden Peşin Alınan Damga Vergisine Dava Açıldı

Kategori : Haberler - Etiketler :, , - Tarih : 22 Mart 2011

657 sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında istihdam edilen personelden 2011 yılına ait imzaladıkları sözleşmelere binaen damga vergisi bir yıllık peşin olarak alınmıştır. 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 83. maddesi ile Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri” şeklinde bir bent eklenerek sözleşmeler damga vergisi kapsamından çıkarılmıştır.

25.02.2011 tarihinden itibaren sözleşmelerin bitim tarihine kadar kalan döneme ait peşin alınmış olan damga vergisinin hesaplanarak sözleşmeli personele iade edilmesi gerektiğinden dolayı Türk Eğitim Sen olarak geri ödemelerin yapılması hususunda 28.02.2011 tarihinde Maliye Bakanlığına başvuruda bulunmuştuk. Ancak bakanlık talebimizi reddetmiştir.

Bakanlık tarafından geri ödemelerin yapılamayacağı hususunda Sendikamıza gönderilen işlemin iptali için dava açtık.

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”

DAVACI : Türk Eğitim-Sen

(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİLİ : Av. Hilal Kezban DÜZGÜN KILIÇ – Av. Hatice AYTEKİN

Av. Emrah AYTEKİN – Av. Dilek ATAK ZENGİN

Bayındır2 sok. No:46 Kızılay/ANKARA

DAVALI : Maliye Bakanlığı / ANKARA

T. KONUSU : Davalı idare tarafından tesis edilen 11.03.2011 tarih ve 024387 sayılı işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir.

ÖĞRENME TARİHİ : 17.03.2011

AÇIKLAMALAR : 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 83. maddesi ile Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri” şeklinde bir bent eklenerek sözleşmeler damga vergisi kapsamından çıkarılmıştır.

657 sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında istihdam edilen personelden 2011 yılına ait imzaladıkları sözleşmelere binaen damga vergisi bir yıllık peşin olarak alınmıştır. Yukarıda yer verdiğimiz Yasa hükmünün yürürlük tarihi olan 25.02.2011 tarihinden itibaren sözleşmelerin bitim tarihine kadar kalan döneme ait peşin alınmış olan damga vergisinin hesaplanarak sözleşmeli personele iade edilmesi gerektiğinden dolayı müvekkil sendika geri ödemelerin yapılması hususunda 28.02.2011 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunmuştur. Ancak dava konusu işlem ile müvekkil sendikanın talebi reddedilmiştir.

Davalı idare işleminde sözleşmeye ait damga vergisinin sözleşmenin taraflarınca imzalanmak suretiyle düzenlendiği anda doğduğu belirtilmiştir. Bu nedenle de 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Yasa ile sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilmesinin ancak bu tarihten sonra imzalanan sözleşmeler için geçerli olacağı belirtilmiştir. Ancak davalı idarenin gerekçelerinde peşin alınan damga vergisinin iade edilemeyeceği hususu yer almamaktadır. İdare lehine yapılan yorumlar ile sözleşmeli personeli mağdur edilmektedir. Damga vergisinin tek seferde peşin olarak sözleşmeli personelden tahsil edilmesi sözleşmeli personelin mali haklarının gasp edilmesi için dayanak gösterilemez. Her ne kadar damga vergisi peşin olarak alınmış ise de 4/b kapsamında çalışan personelin sözleşmesi 1 yıllık imzalanmaktadır. Bu nedenle de ödenen damga vergisi de 1 yıllık ödenmektedir.

Sözleşmeli personel idare ile sözleşmelerini 1 yıllık imzalamaktadırlar. Bu bir yıllık sözleşme metni için davalı idareye ödenen damga vergisinin 25.02.2011 tarihinden sonraki kısmı hesap edilerek bireylere iade edilmesi gerektiği hususunda müvekkil sendika talepte bulunmuştur. Kanunlar yürürlüğe girdiği anda hüküm ifade ederler. Kanunun yürürlüğü, kanunun, zaman bakımından sınırının çizilmesidir. Kanun, ileriye yürür, geçmişe yürümez. Bu anlamda 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren yasa hükmü uyarınca anılan tarihten önceki vergi borcu kesilerek geriye kalan yaklaşık 10 aya ait vergi; sözleşmeli personele iade edilmelidir.

Normlar Hiyerarşisine göre bir hukuk düzeninde mevcut olan normlar belirli bir hiyerarşi içerisinde bulunur ve hiçbir norm kendi üstündeki norma aykırı olamaz. Davalı idare dava konusu işlemle genel ve özel kanunlarla düzenlenen hükümlerin yorumlanmasında hukuken hata yapmaktadır.

2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca mağduriyetlere sebep olan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptal edilmesinin gerektiği kanaatindeyiz. Tüm bunlar bir arada düşünüldüğü zaman iş bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur. Şüphesiz takdir makamınızındır.

HUKUKİ SEBEPLER :Anayasa, İYUK, 657 sayılı DMK ve ilgili tüm yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Dava konusu işlem, Başvuru dilekçesi

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve yüksek mahkemenin de re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;

1) Davalı idare tarafından tesis edilen 11.03.2011 tarih ve 024387 sayılı işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline,

2) Tüm yargılama harç, masraf ve ücreti vekâletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ile talep ederiz.

Av. Hilal Kezban DÜZGÜN KILIÇ


Facebook RSS