Savcılık Kararı (Takipsizlik – Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma)

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , , , , - Tarih : 22 Şubat 2011

T.C.
XX
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No    : XX
Karar No    : XX

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

DAVACI    :XX
ŞÜPHELİ    :XX
SUÇ    : Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
SUÇ TARİHİ VE YERİ    : XX

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Her ne kadar yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı şüphelinin kendisine teslim edilen hacizli malı satış günü satış mahallinde bulundurmadığı iddiası ile ilgili soruşturma yürütülmüş ise
Şüpheliye atılı suçun yasal unsurları incelendiğinde 5237 sayılı Yasanın 289. maddesinde hareket öğesi; “. . .teslim olunan … mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi” sözcükleriyle ifade edilerek serbest hareketli bir suç olarak düzenlenmiş olduğu ve suçun; ‘teslim amacı dışında tasarrufta bulunma’ anlamına gelen herhangi bir hareketle işlenebileceği kabul edildiği; Yargıtay 4.C.D’nin 25.02.2010  2008/8424 Esas, 2010/3255 sayılı kararında da belirtildiği üzere şüphelinin yedieminin malı muhafaza ettiği yerde teslim etmekle yükümlü bulunması ve icra dairesince sanığın adresine gelinerek hacizli malın iade edilmesi veya muhafaza altına alınması için bir başvurunun yapılmaması karşısında, hacizli malların satış yerine götürülmemesi biçimindeki eylemin, suçun maddi öğesini oluşturmadığı,fakat sanığın hacizli malı başkasına verme, ortadan kaldırma, satma, rehnetme veya adresine gelinip istenildiğinde eylemli olarak teslim etmeme gibi davranışlarla TCY.nın 289/1.maddesinde öngörülen teslim amacı dışında tasarrufta bulunması durumunda suçun oluşacağının gözetilmesi genektiğinin vurgulandığı; söz konusu hacizli malın teslim edildiği gibi usulüne uygun olarak muhafaza edildiğinin belirlenmesi halinde sanığın beraatine, tersi durumda ise hükümlülüğüne karar verilmesi gerektiğinin içtihat edildiği ayrıca şüphelinin de vefat ettiğinin nüfus kaydından anlaşıldığı tüm hazırlık evrakı kapsamından anlaşılmakla;
Şüpheli hakkında muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun yasal unsurunun oluşmaması nedeniyle kamu adına KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,
Karar suretinin ifadesi alınmayan şüpheliye tebliğine yer olmadığına,15 gün içerisinde  Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebileceğine dair itirazı kabil olmak üzere CMK 172 maddesi uyarınca karar verildi.XX/XX/XXX

XXXXX
Cumhuriyet Savcısı


Facebook RSS