Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Kategori : Katiplik - Etiketler :, , , , , , , , , , , , - Tarih : 27 Nisan 2011

Resmî Gazete’de Yayım Tarihi ve Sayısı : 25/10/1982

Resmî Gazete Sayısı                               : 17849

Amaç-Kapsam ve Deyimler

Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uy­gar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Madde 2- Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahallî idareler, döner ser­mayeli kuruluşlar ve kamu iktisadî teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) “Kurum ve Kuruluş” deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahallî idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadî teşebbüsleri ile bunların iştirak ve müesseseleri,

b) “Memur” deyimi, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde belirtilen sınıflarda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) çalışanları,

c) “Sözleşmeli Personel” deyimi, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası, 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5. maddenin son fıkrası ve özel kanunla­rın verdiği yetkiye dayanılarak 2. madde kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 06.11.1980 gün ve 2333 sayılı Kanuna göre çalışanları,

d) “Geçici Görevli” deyimi, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) fıkrasına göre çalışan­larla kadrosunun Bağlı bulunduğu kurum ve kuruluş dışında başka bir kurum ve kuruluşta ça­lışanları,

e) “İşçi” deyimi, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (D) fıkrasına giren ve bu Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen kurumlarda çalışanları,

ifade eder.

Ana İlkeler

Madde 4- Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.

Madde 5- 2. maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar;

a) (Değişik: 10/12/2001 – 2001/3459 K.)( TD:2532) Kadınlar; Elbiseler, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal to­puklu, boyalı; görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış; tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak, bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolon giyilmez. Etek boyu diz­den yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

b) Erkekler; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bu­lundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz, bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabiî olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri sü­veterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.

(Değişik: 7/8/1991 – 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşıl­maz.

Çeşitli Hükümler

Madde 6- Resmî elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler.

Madde 7- Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların, çalışılan işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir.

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur.

Madde 8- Sağlık özürü bulunan ve bunu resmî doktor raporu ile belgelendiren persone­lin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir.

Madde 9- Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b. şeyler takamaz.

Madde 10- Her türlü resmî belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu Yönetmelik hüküm­lerine uygun kılık-kıyafetlerle çekilmiş olması zorunludur.

Madde 11- Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında uygulanır.

Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilâtında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edilir.

Madde 12- Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmî kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılırlar.

Madde 13- Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz.

Toplu İş Sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için (Sözleşmenin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 14- 07/06/1963 tarihli ve 6/1835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Kararının Kara Kuvvetleri Sekizinci Bölüm 1. maddesi, Deniz Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1. maddesi, Hava Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1. maddesi hükümleri ile 22/07/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı “Millî Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri saklıdır.

Madde 15- Diyanet İşleri Başkanlığında bilfiil din işleriyle ilgili personelin giyim ve ku­şamına ilişkin hususlar 17. maddede belirtilen mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Başkanlıkça tespit ve bağlı olduğu Bakanlıkça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülür.

Cezaî Hükümler

Madde 16- Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

İş Kanununa tabi işçilere de aynı derecedeki cezaî hükümler uygulanır.

Madde 17- Bu Yönetmelik; 2413 sayılı “Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri ile İlgili Kararname”; 2596 sayılı “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun” un 6. maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 1958 sayılı “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun” un tatbik suretini gösterir “Nizamname” hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.

Madde 18- 27/01/1982 tarihli ve 8/4219 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Facebook RSS