Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Kategori : Katiplik - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 07 Nisan 2011

(14.2.2000 tarih ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bu Yönetmelik 15.11.1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza İnfaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenlemektir.

Kapsam
Madde2- Bu Yönetmelik; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeleri, bunların toplanmasını ve işlemini yürüten bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların ilgili birim ve kısımlarının belirlenmesini, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza İnfaz kurumlan ve tutukevlerinde çalışacak personeli, âyrıca bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında sürekli görevlendirilecek bütün personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini, bunu yapacak mercileri, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak gizlilik dereceli yerlerde çalışan kamu personeli ile meslek grupları ve üst kademe yönelicilerini kapsar.

Dayanak
Madde3- Bu Yönetmelik 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun 1 nci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler: Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış
menfaatlerini, ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğrayabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgeleri,
b) Gizlilik dereceli birim ve kısım: Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam sıralamasını,
c) Gizlilik dereceli yer: Gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, araç, gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği materyallerin muhafaza edildiği, bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirleri alınmış olan her türlü dolap, kasa, oda ve sınırlandırılmış bölgeyi,
d) Gizlilik dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını,
e) Bilmesi gereken: Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları,
f) Arşıv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,
g)Güvenlik soruşturması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,
h) Mesaj: Açık veya kapalı olarak her türlü haberleşme araçlarıyla gönderilmek üzere hazırlanmış bilgi veya haberleri,
i) Doküman: Mesaj dışında kalan her türlü yazılı. basılı veya teksir edilmiş kitap, dergi, brosür, etüd, mektup. program, emir, mumlu kağıt, plan, harita, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, manyetik bant, disket ve benzeri diğer belgelerle kayıl edilmiş veya kayıt edilmemiş her türlü bilgi ve belgeleri içeren materyalleri,
j) İstihbarat: Çeşitli kaynak ve araçlardan elde edilen haberlerin sınırlandırılması, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonucu,
k) Yıkıcı ve bölücü faaliyet: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yoketmeyi hedefleyen faaliyetleri,
l) Üst kademe yöneticileri: Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının üst kademelerinde görev alan ve genel devlet politikası içerisinde kuruma verilmiş olan kamu hizmetlerinin sevk ve idaresinde yetkiyi haiz olup. sorumluluk taşıyan, en üst düzeyde yönetsel politika konularında karar verme sorumluluğuna sahip olan kuruluşun planlama örgütlendirme personel ve kadrolarını yönetme, denetimi ve temsil gibi işlevlerini yapan en az genel müdür ve benzeri düzeyde kişileri,
ifade eder,

Gizlilik Derecelerinin Sınıflandırılması:
Madde 5-Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır,
a) Çok gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayali bakımdan son derece büyük zararlar verecek yabancı bir devlete faydalar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor. Doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
b) Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
c) Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
d) Hizmete Özel: Kapsadığı bilgi itibarıyla çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor,doküman,araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

Gizlilik dereceli birim, kısım ve görevler
Madde 6-Bakanlıktar ile kamu kurum ve kuruluşları; varsa, gizlilik dereceli birim ve kısımlarıyla görevlerin neler olduğunu belirleyen gizlilik dereceli yönergelerini(Değişik:2.3.2001 tarih ve 2001/2090 sayılı B.K.K., R.G.29.3.2001/24357) yürürlüğe koyarlar ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlara gönderirler.

İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar ve Uygulanacak Esaslar

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar
Madde 7 – Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlügü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır.
İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’ndaki bilgi kayıtlan ile Adalet Bakanlıgı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ndeki adli sicil kaydı, talepleri üzerine, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimlerine verilir.
Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel
Madde 8- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması; gizlilik dereceli birim ve kısımlar ile askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel hakkında yapılır.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımları ile yurt dışı teşkilatında ve askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kununu ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel hakkında yapar.
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerinin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, güvenlik soruşturmasını Milli İstihbarat Teşkİlalında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında çalışacak personel ile bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarının hiyerarşık olarak bağlı bulunduğu üst kademe yöneticilerinden müsteşar, genel müdür, vali, büyükelçi ve müstakil birim amirleri ile bunların yardımcıları ve ayrıca yurtdışı teşkilatında sürekle görevlendirilecek bütün personel hakkında, arçiv araştırmasını ise sadece gizlilik dereceli birim ve kısımlarda görev alacaklar ile bunların bu fıkrada sayılanlar dışında kalan yöneticileri ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapar.
(Değişik:28.9.200 tarih ve 2000/1391 sayılı B.K.K., R.G.18.10.2000/24204)Ayrıca, müşterek kararname ile atanacak personelden hakkında güvenlik soruşturması yapılmamış olanlar için Başbakanlıkça arşiv araştırması yaptırılır.
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün birbirlerinin personeli hakkında yapacaklan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usulleri ile bu Yönetmeliğin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgelerin karşılıklı değişimi Başbakanın onayıyla yürürlüğe konulacak esaslar ile düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
Madde9- Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi
Madde10- Gerekli görülen hallerde ilgili bakanlıklar ile kamu kumm ve kuruluşları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesini isleyebilirler.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar
Madde 11- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkale alınarak;
a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmedigi,
b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adlı sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadıgı,
c) Yıkıcı faaliyellerde buiunııp bıılunmadığl ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,
d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevjne yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,
e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgi derecesinin iç yüzü ve nedeni,
f)Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında İzlenecek Yöntem

Yöntem
Madde 12- Bu Yönetmelik kapsamına giren bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında aşağıdaki yöntem izlenir:
a) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formundaki sorular nüfus kayıtlarında yapılan tashih ve değişiklikler belirtilmek ve isimler açıkça yazılmak suretiyle cevaplandırılır ve nüfus cüzdanı örneği noksansız olarak doldurularak istek yazısı ekinde soruşturmayı yapan makama bildirilir.
b) Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması istenilen kişiler için kurum ve kuruluşunca Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve Istatistik Genel Müdürlüğünden sağlanan adli sicil kaydıyla ekteki formdan bir örneği kişinin nüfusa kayıtlı olduğu il valiliğince, bir örneği ikamet ettiği il valiliğine, bir ömegi Emniyet Genel Müdürlügüne, bir örneği de ilgisine göre Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. Bir örneği de istekte bulunan kurum ve kuruluşun dosyasında saklanır. Türk Silahlı Kuvvetlerince yaptırılacak arşiv araştırmalarında forma adli sicil kaydının eklenmesi zorıınlu değildir.
c) Güvenlik soruştunnası ve arşiv araştırması yapılması istenilen ilgili makama ulaşılmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvcnlik soruşturması sonuçlan en geç 60 gün içinde cevaplandırılır. Soruşturma ve araştırma sonucunu içeren bilgi ve belgeler ilgilinin güvenlik makamlarındaki dosyasında asgari “gizli” gizlilik derecesinde saklanır.
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını isteyen makama, kişi hakkında karar vermeye yeterli bilgiler aktarılır.
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının nasıl ve ne şekilde yapılacağı, soruşturma ve araştırma yapmaya yetkili makamların görev talimatları ile belirlenir.
f) Mahalli mülki idare amirliklerince yapılmış olan güvenlik soruşturması vc arşiv araştırmasında olumsuz durumu saptananların evrakının bir ömeği dosya açılmak üzere Emniyet Genel Müdürlilğüne gönderilir.
g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında olumsuz durumu saptananlarla ilgili bilgiler Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyct Genel Müdürlüğünce karşılıklı olarak birbirlerine aktarılır.
h) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin istemleri harici doğrudan Başbakanlığa iletilir .

Gizliliğe Uyma
Maddel3-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her evresinde kesinlikle gizliliği uyulur. Soruşturma ve araştırma evre ve sonucu bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÖM
Çeşitli Hükümler

Sorumluluk
Madde 14-İlgili bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını bu Yönetmelik hükümlerine göre yaptırmaktan sorumludurlar.

Değerlendirme
Madde 15-(Değişik:2.3.2001 tarih ve 2001/2090 sayılı B.K.K., R.G.29.3.2001/24357) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşki1at1arı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda müsteşarın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri ve varsa güvenlik işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan “Değerlendirme Komisyonu” kurulur. Başbakanlıkta kurulacak Değerlendirme Komisyonu Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ile Personel ve Prensipler Genel Müdürünün katılımıyla oluşur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ise bu Komisyonun oluşumu kendi yönergeleri ile belirlenir. Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 16- 8/3/1990 tarihli ve 90/245 sayılı Bakanlar Kunılu Karan ile yürilrlüge konulan Güvenlik Soruşlurması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-(Değişik:2.3.2001 tarih ve 2001/2090 sayılı B.K.K., R.G.29.3.2001/24357) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen yönergeler 1/7/2001 tarihine kadar yürürlüğe konulur.

Geçici Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olanlar dışında kalanlar hakkında, 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış bulunan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ilgililerin dosyasına konulmuş olan ve mahkemelerce verilen cezalara ilişkin adli sicil kayıtları dışındaki kayıt ve fişler ilgilinin başvurusu aranmaksızın dosyasından çıkartılır ve imha edilir.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olanlar hakkında daha önce yapılmış olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları geçerliliğini korur.

Yürürlük
Madde 17 – Bu Yönelmelik yayımı tarihinde yürilrlüge girer.

Yürütme
Madde 18 –Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 1. berkay dedi ki:

  editör 2005 yılında bi değişiklikle artık 1 derece akrabaların sicil kayıtları dikkate alınmayacak yani babanın abinin sabıkası etkili olmayacak

 2. serdar dedi ki:

  admin kardesim yardcımcı olabilir misin?

  • Scary_Movie dedi ki:

   Hapis cezası paraya çevrilmiş ve siz bu cezayı yatırmışsanız bir sorun teşkil etmez. Muhtemelen 2000 TL civarında bir para cezası almışsınızdır diye tahmin ediyorum. Cezaya bir itirazınız yoksa para cezasını süresini geçirmeden yatırmanızı tavsiye ederim.

 3. sehzade34 dedi ki:

  Katiplik için evraklarımı adliyeye teslim edeceğim ama Babam 2005 te elektrik enerjisi hırsızlığı suçu ile yargılanmaya başladı, mahkeme yaklaşık 6 yıl sürdü 2 kere temyiz e gitti karar, son olarak da mahkeme cezayı ertelemiş ve sadece mahkeme masrafı ve tedaş avukatının vekalet ücreti ödemesi için karar verilmiş Babamın bu suçlarından dolayı benim memuriyetim sıkıntıya girermi Elektrik Enerjisi Kaçakçılığı suçu yüz kızartıcı suç olarak görülüyormuş. Evraklar ankaraya gidince arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda mesleğe alınmam tehlikeye girer mi. Zor durumdayım Yardımlarınızı rica ediyorum.

 4. Ali dedi ki:

  geçmişte hırsızlık suçundan yargılandım ama davam şikayetçi şikayetini geri alınca düşürüldü bundan ötürü devletin herhangi bir kademesinde (adalet bakanlığı,milli savunma bakanlığı,tsk gibi ) yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarında herhangi bir problemle karşılaşma ihtimalim var mıdır?2006 yılında bir güvenlik soruşturmasında bu gençte bir şeyler var gibi demişti bir görevli bu gördüğü şey ne olabilir?2006 yılındaki genelge ile 2009 yılındaki genelge arasında bazı farklar var.Sitenin birisindeki haber şu yönde(http://www.haberler.com/icisleri-bakanligi-ndan-devrim-gibi-karar-haberi/ ) mesela artık böyle mi oluyor tüm güvenlik soruşturmaları yani kişinin sadece mahkumiyeti varsa ve devam eden yargılaması varsa bu bilgiler mi gözüküyor sistemde.Saygılarımla.

 5. Ali dedi ki:

  geçmişte hırsızlık suçundan yargılandım ama davam şikayetçi şikayetini geri alınca düşürüldü bundan ötürü devletin herhangi bir kademesinde (adalet bakanlığı,milli savunma bakanlığı,tsk gibi ) yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarında herhangi bir problemle karşılaşma ihtimalim var mıdır?2006 yılında bir güvenlik soruşturmasında bu gençte bir şeyler var gibi demişti bir görevli bu gördüğü şey ne olabilir?2006 yılındaki genelge ile 2009 yılındaki genelge arasında bazı farklar var.Sitenin birisindeki haber şu yönde(http://www.haberler.com/icisleri-bakanligi-ndan-devrim-gibi-karar-haberi/ ) mesela artık böyle mi oluyor tüm güvenlik soruşturmaları yani kişinin sadece mahkumiyeti varsa ve devam eden yargılaması varsa bu bilgiler mi gözüküyor sistemde.Saygılarımla.

 6. MUSTAFA dedi ki:

  1.18 yaşından büyük ama evlenmiş kardeşler aileye dair bilgilere ekleniyor mu?
  2.Askerliği bedelli yapmışsak nasıl bir doldurma yapıyoruz?
  3. En son çalıştığınız yer kısmını doldurmak mecburi mi?
  acil cevaplarsanız sevinirim

 7. ALIIHSAN dedi ki:

  18 yaşından büyük ama evlenmiş kardeşler aileye dair bilgilere ekleniyor mu?

 8. ibrahim dedi ki:

  kurucu ve yöneticiler için olan güvenlik soruşturması ve arşiv formunu doldurdum bir sorun olurmu


Facebook RSS