Katipten.Net http://katipten.net Fri, 08 May 2015 04:29:28 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 2015 Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav İlanı Açıklandı http://katipten.net/2015-adalet-bakanligi-gorevde-yukselme-sinav-ilani-aciklandi.html http://katipten.net/2015-adalet-bakanligi-gorevde-yukselme-sinav-ilani-aciklandi.html#respond Fri, 08 May 2015 04:29:28 +0000 http://katipten.net/?p=3770 ]]> T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ
GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLÂNI

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, ekli listede (Ek-I) yeri, sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen taşra teşkilatında münhal bulunan (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci dereceli) yazı işleri müdürü, (1, 2, 3, 4, 5, 6 ncı dereceli) idari işler müdürü, (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci dereceli) zabıt kâtibi ve (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci dereceli) şoför kadroları ile ekli listede (Ek-II) yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayıları gösterilen merkez teşkilatı ve atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan taşra teşkilatında münhal bulunan bilgi işlem müdürü, şube müdürü, şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi ve memur kadrolarına, görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.
I-GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURU VE ATANMA ŞARTLARI:
Ekli listelerde (Ek-I ve Ek-II) ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımış olmak kaydıyla;
A-GENEL ŞARTLAR:
1) Görevde yükselme yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,
2) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak,
4) Şube müdürü, bilgi işlem müdürü, yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personel için ise yazılı sınavda başarılı olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR:
1-Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;
a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,
b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç en az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
2-İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;
a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,
b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker veya teknisyen kadrolarında en az beş yıl olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti
bulunmak,
c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
3-Zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)
4-Şoför kadrosuna atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) Araç başında ve kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacak uygulama sınavında başarılı olmak.
5-Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,
b) En az üç yılı programcı, çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya şef kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
ç) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
6-Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,
b) Son iki yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak üzere şef, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
7-Bakanlık merkezindeki şef kadrosuna atanabilmek için;
a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
b) Programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, daktiloğraf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker, teknisyen, teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak,
c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.
8-Taşrada şef kadrosuna atanabilmek için;
a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile programcı yardımcısı kadrolarında çalışıyor olmak,
c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.
9-Koruma ve güvenlik amiri ile koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;
a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
b) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak.
10- Memur kadrosuna atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
1- Görevde yükselme sınavına başvurular, 11/05/2015 tarihi mesai saatinden başlamak üzere 15/05/2015 günü mesai bitimine kadar, ilgili sınav kuruluna (Ek-I listede belirtilen kadrolar için ilgili adalet komisyonlarına, Ek-II listede belirtilen kadrolar için Eğitim Dairesi Başkanlığına) bizzat veya Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla yapılacaktır. Ancak 15/05/2015 tarihinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
2- İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için ilgili sınav kuruluna başvuruda bulunabilir.
3- Başvurular, istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılacaktır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilatı kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.
4- Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.
5- Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir. Aranan şartları taşıyanlar www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilir.
6- Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 80,00 TL’yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracaktır.
7- Başvuru dilekçelerine; başvuranın adı, soyadı, sicili, unvanı, baba adı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, başvurduğu kadronun unvanı ve yeri yazılacaktır.
8- Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelli adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; Başvuru sırasında, engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin ilgili sınav kuruluna ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan sınav uygulama duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat edilerek, başvuru ekranındaki “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
III-GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DERS KONULARI:
Görevde yükselme sınavı, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 15’nci maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası; (10 soru)
1- Genel esaslar,
2- Temel hak ve ödevler,
3- Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik, (5 soru)
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, (5 soru)
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, (5 soru)
d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar, (5 soru)
e) Halkla ilişkiler, (5 soru)
f) Etik davranış ilkeleri, (5 soru)
g) İlan ekinde (Ek-III) belirtilen atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular. (60
soru)
IV-GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1-Görevde yükselme sınavı 28 Haziran 2015 günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Sınavı yapacak olan ÖDSGM tarafından sınavla ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanacak olan sınav uygulama duyurusu, 08/05/2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
2- Görevde yükselme sınavı, atama izni verilen bütün kadrolar için aynı tarihte yapılacaktır.
3- Görevde yükselme sınavında, yukarıda (III) numaralı başlık altında belirtilen görevde yükselme yazılı sınav ders konuları esas alınır.
4- Görevde yükselme sınavında toplam 100 soru sorulacak olup, sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavdan sonra ayrıca sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az 60 olarak uygulanır.
5- Görevde yükselme sınavında aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.
V-DİĞER HUSUSLAR:
1- Sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, engelli ise ayrıca engelli kimlik belgesi ya da sağlık kurulu raporu) ile sınava gireceklerdir. Bu belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
2- Sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.
3- Bu duyuruda yer almayan hususlarda, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.
SINAV TAKVİMİ
11/05/2015-15/05/2015<->Sınav başvurularının alınması
11/05/2015-13/05/2015<->Zabıt kâtipliği uygulama sınavına ilişkin metinlerin www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilmesi
15/05/2015-25/05/2015<->Sınav başvurularının ilgili sınav kurullarınca değerlendirilmesi
20/05/2015-21/05/2015<->İlgili adalet komisyonlarınca zabıt kâtipliği ve şoför unvanları için uygulama sınavlarının yapılması
29/05/2015<->Sınava girmeye hak kazananların www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilmesi
02/06/2015-10/06/2015<->Sınav ücretinin yatırılması ve www.meb.gov.tr adresinden başvuruların yapılması
15/06/2015<->Adayların sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması
28/06/2015<->Sınav
30/06/2015<->Sınav sorularının www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması
22/07/2015<->Sınav sonuç bilgilerinin www.adalet.gov.tr ile www.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanması
EKLER :
Ek-I : Taşra teşkilatı kadroları
Ek-II : Merkez teşkilatı ve atamaları doğrudan
bakanlıkça yapılan taşra teşkilatı kadroları
Ek-III : Görevin niteliği ile ilgili yazılı sınav konularına
ilişkin liste
DUYURULUR

Kaynak:www.adalet.gov.tr

]]>
http://katipten.net/2015-adalet-bakanligi-gorevde-yukselme-sinav-ilani-aciklandi.html/feed 0
2014-2015 Güz Dönemi Vize Sınavı Sonuçları Açıklandı! http://katipten.net/2014-2015-guz-donemi-vize-sinavi-sonuclari-aciklandi.html http://katipten.net/2014-2015-guz-donemi-vize-sinavi-sonuclari-aciklandi.html#respond Tue, 23 Dec 2014 15:52:12 +0000 http://katipten.net/?p=3728 ]]> Aöf 2014-2015 güz dönemi vize sınav sonuçlarına ulaşmak için aşağıda yazılı adresten T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapıp sonuca ulaşabilirsiniz.

Link: https://sinavsonuc.anadolu.edu.tr/SinavNotAciklama/LoginWithoutPass.aspx

 

 

 

 

 

 

]]>
http://katipten.net/2014-2015-guz-donemi-vize-sinavi-sonuclari-aciklandi.html/feed 0
2014 Yılı Zabıt Katipliği Sınav İlanı ve Alım Şartları Açıklandı ! http://katipten.net/2014-yili-zabit-katipligi-sinav-ilani-ve-alim-sartlari-aciklandi.html http://katipten.net/2014-yili-zabit-katipligi-sinav-ilani-ve-alim-sartlari-aciklandi.html#comments Tue, 17 Jun 2014 19:05:28 +0000 http://katipten.net/?p=3679 ]]> Adalet Bakanlığı 700 Memur Alımı ve İstifa Sonrası Geri Dönüş DeğerlendirmesiUzun bir bekleyişin ardından sonunda 2014 yılı zabıt katipliği alım ilanı açıklandı.Sizler için sınava ilişkin bilgileri aşağıda tek tek izah etmeye çalıştık.Detaylı sorularınız için yardıma hazırız.Herkese başarılar dileriz.Umarız iyi olan kazanır!

Adlî yargıda çalıştırılmak üzere;

EK–1 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7–12 dereceli kadrolara açıktan atama suretiyle toplam770 kadrolu zabıt kâtibi,

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla alınacaktır.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2012), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav – Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1)2014 yılı  Haziran ayı başvuru döneminde Adalet Bakanlığına Alınacak Zabıt Katibi Sayısı Nedir?

Cevap:Yapılacak olan sınav ile Adalet Bakanlığı 2014 yılı için 770  kadrolu zabıt kâtibi,  alacaktır.

2)2014 yılı Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınavı Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Cevap:a) Türk vatandaşı olmak,b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 4 Temmuz 2014 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS-2012) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,(01.01.1977 ve sonrası doğumlu olanlar)c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,f) Kamu haklarından mahrum olmamak,g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3)2014 yılı Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınavı Özel Şartlar Nelerdir?

Cevap:a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

4)2014 yılı Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınav Başvuru Yeri ve Şekli Nedir?

Cevap:Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek–1 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.

Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Halen sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar bu sınava (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2012 ve diğer şartlar) başvurabileceklerdir.

5)2014 Zabıt Katipliği Sınavı Başvuru Tarihleri Nedir?

Cevap:Başvurular 30 Haziran 2014 Pazartesi günü başlayıp, 4 Temmuz 2014 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Uygulama sınav tarihi ve saati Nedir?:

Cevap: 13 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 09:00’daadayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

*Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir.

7) Zabıt Katipliği Sözlü sınav tarihi ve saati nedir?:

Cevap:20 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

*Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

8 ) Zabıt Katipliği Sınavına Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2012 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

EK-1: Sınavı yapacak adalet komisyonları ve sınav izni verilen yerler

EK-2: Başvuru Formu

]]>
http://katipten.net/2014-yili-zabit-katipligi-sinav-ilani-ve-alim-sartlari-aciklandi.html/feed 13
2013-2014 Bahar Dönemi Vize Sınavı Sonuçları Açıklandı! http://katipten.net/2013-2014-bahar-donemi-vize-sinavi-sonuclari-aciklandi.html http://katipten.net/2013-2014-bahar-donemi-vize-sinavi-sonuclari-aciklandi.html#respond Fri, 02 May 2014 15:26:13 +0000 http://katipten.net/?p=3671 ]]> Aöf vize sınav sonuçlarına ulaşmak için aşağıda yazılı adresten T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapıp sonuca ulaşabilirsiniz.

Link: http://ogrenci.anadolu.edu.tr/

 

 

 

 

 

 

]]>
http://katipten.net/2013-2014-bahar-donemi-vize-sinavi-sonuclari-aciklandi.html/feed 0
2014 İcra Katipliği Sınavı Metinlerine İlişkin Duyuru http://katipten.net/2014-icra-katipligi-sinavi-metinlerine-iliskin-duyuru.html http://katipten.net/2014-icra-katipligi-sinavi-metinlerine-iliskin-duyuru.html#respond Fri, 21 Feb 2014 19:22:00 +0000 http://katipten.net/?p=3650 ]]> images (2)

İcra Kâtipliği Uygulama Sınavı Metinlerine İlişkin Duyuru

1 Mart 2014 tarihinden itibaren yapılacak olan icra kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak metinler aşağıdaki linkte verilmiştir.

İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin “İcra kâtipliğine atama şartları” başlıklı 3/A maddesinin (i) bendi, “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak, imlâ kurallarına riayet edilmek ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,” hükmünü amirdir.

Bu itibarla;

1- Adayların, uygulama sınavında yazacakları metinleri, sınav komisyonu tarafından kura ile tespit edilerek kendilerine verilen metne sadık kalacak şekilde yazmaları gerekmektedir.

2- Metinlerdeki ilk satır girintisi, sınava başlamadan önce Komisyon tarafından ayarlanacak olup, adaylar tarafından sınava başlamadan önce bu husus kontrol edilmelidir.

3- Verilen metinler, adaylara kolaylık sağlaması için sadeleştirilmiştir. Bu itibarla uygulama sınavı sırasında adaylar tarafından metin dışı kelime veya imlâ işareti (kesme, inceltme, tırnak işaretleri gibi) ilavesi yapılmamalı ve yalnızca metinlerde verilmiş olan imlâ kurallarına riayet edilmelidir.

4- Metin içindeki (ile, ve, de, da gibi) bağlaçlar da bir kelime olarak kabul edilecektir.

5- Metinlerde yer alan;

a. Paragraf başlarına riayet edilmemesi,

b. Noktalama işaretlerinin ihlâli,

c. Bir kelimede bir veya birden fazla yanlış karakter yazılması,

d. Büyük ve küçük harflere riayet edilmemesi,

e. Kelimelerin birleşik yazılması,

Hallerinin her biri bir hata olarak kabul edilecek ve her yapılan bir hata için bir kelime yanlış yazılmış sayılacaktır. Ancak bu hatalardan bir veya birden fazlasının aynı kelime içinde yapılması halinde tek hata yapılmış olduğu kabul edilecektir.

 6- Her halükârda, adayların yazmış olduğu metinlerdeki yanlış yazılan kelime sayısının aynı metinde yer alan toplam kelime sayısının yüzde kırkından fazla olması halinde, aday başarısız sayılacaktır.

 Metinler İçin TIKLAYINIZ

]]>
http://katipten.net/2014-icra-katipligi-sinavi-metinlerine-iliskin-duyuru.html/feed 0
2013-2014 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları Açıklandı! http://katipten.net/2013-2014-guz-donemi-final-sinavi-sonuclari-aciklandi.html http://katipten.net/2013-2014-guz-donemi-final-sinavi-sonuclari-aciklandi.html#respond Sat, 08 Feb 2014 08:23:34 +0000 http://katipten.net/?p=3643 ]]> Aöf final sınav sonuçlarına ulaşmak için aşağıda yazılı adresten T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapıp sonuca ulaşabilirsiniz.

Link: http://ogrenci.anadolu.edu.tr/

 

 

 

 

 

 

]]>
http://katipten.net/2013-2014-guz-donemi-final-sinavi-sonuclari-aciklandi.html/feed 0
2013 Yılı AÖF Öğrencilerine Tek Ders Sınavı Yapılacak ! http://katipten.net/2013-yili-aof-ogrencilerine-tek-ders-sinavi-yapilacak.html http://katipten.net/2013-yili-aof-ogrencilerine-tek-ders-sinavi-yapilacak.html#comments Wed, 19 Jun 2013 09:35:40 +0000 http://katipten.net/?p=3577 ]]>  

headline

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, AÖF için tek ders sınavının 28 Temmuz’da 11 merkezde yapılacağını açıkladı.

Çetinsaya, Twitter’den yaptığı açıklamada, “SevgiliAÖF öğrencileri, mezun durumdaki öğrenciler için tek ders sınavı 28 Temmuz’da 11 merkezdeyapılacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sınav Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır,Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Samsun,Van’da ve yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencileriçin Almanya-Köln ile Azerbaycan-Bakü’de yapılacak. Yaklaşık 50 bin öğrencinin girmesi beklenen sınav, toplamda 550 ders içingerçekleştirilecek. Sınava mezun olabilmesi için tek dersi kalan öğrenciler girebilecek.

Kaynak:Memurlar.Net
]]>
http://katipten.net/2013-yili-aof-ogrencilerine-tek-ders-sinavi-yapilacak.html/feed 1
AÖF Bütünleme Sınavları Yapılacak Mı, Yapılmayacak Mı? http://katipten.net/aof-butunleme-sinavlari-yapilacak-mi-yapilmayacak-mi.html http://katipten.net/aof-butunleme-sinavlari-yapilacak-mi-yapilmayacak-mi.html#comments Wed, 12 Jun 2013 14:49:39 +0000 http://katipten.net/?p=3572 ]]> AOF_sinav_sonuclari_aciklanma_tarihi!

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin merakla beklediği, ‘Bütünleme sınavları yeni sistemde yapılacak mı, yapılmayacak mı?’ sorularına Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Dekanı Prof. Dr. Kerim Banar yanıt verdi.

 

Banar, kredili sistemde bütünleme sınavlarının yapılmasının imkansız olduğunu, yapılmayacağını belirtti.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Banar, yenisistemde bütünleme sınavlarının yapıldığında birçok kişinin mağdur olacağını belirterek, açık öğretim öğrencilerinin birçoğunun yeni sistemden memnun olduğuna dikkat çekti. Açık öğretim öğrencilerine yönelik senede 4 sınav yaptıklarını, bütünlemeler olduğu takdirde sınav sayısının 6’ya çıkacağını ve bu durumda da 12 ayın kendilerine yetmeyeceğini aktaran Banar, kredili sistemde bütünleme sınavlarının neden yapılmadığını şöyle ifade etti:

“Baktığınızda tüm bunlar için 2-2,5 aylık bir süreç gerekiyor. Şuanda bizim 4 sınavımız var, 8-10 ayımız böyle gitti. Bizim bir de kayıtlarımız var. Örneğin geçen sene yıllık sistemdeydik, bütünleme yaptık. Bütünlemeyi yaptık ondan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirdik. Bir bütünleme dediğiniz de bir hafta sonu değil, güz baharı olduğu için bize 2 hafta gerekiyor. Sınav sayısını 6’ya çıkarttığınız zaman bunun organizasyonu adına 12 ay size yetmiyor. Çok sıkıntılı, yani yapılması gerçekten imkansız bir iş. Hani yapılmaz, ama hayal edelim ki bunu yaptığınızda kayıt takviminin kasım, aralık aylarının ortasına gelmesi, sınavın ocak, şubat ayına gitmesi bahar dönemi kaydının mayıs ayına gitmesi, sınavın temmuz, ağustos aylarında yapılması ve sınav sürelerinin kısalması. Biz de şöyle bir şey var örneğin haziranda sınavı yapacağız, bizim çok hızlı bir şekilde çalışıp Haziran’ın 24’ünde diplomamızı vermemiz gerekiyor. Çünkü bizim öğrencimiz askere gidecek, KPSS sınavına girecek, terfiler var, yükseltmeler var, tayinler var ve bunların hepsi birer faktör. Siz sınavı haziranda değil de Temmuz’un 20’sinde yaparsanız bu sefer diplomalar sarkacak, bu sefer birçok mağduriyetlere sebep olacağız. Yani şuanda öğrencimizin çok büyük bir bölümü böyle bir sistemden mutlu.”

“ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN ARTIK SİSTEMDE TAKILMA ŞANSI YOK”

Banar, yeni sistemin öğrenciler için bir fırsat olduğunu ve çalışan öğrencinin sistemde çok rahat başarıyı yakalayacağını anlatarak, “Nasıl bu başarı da arttı? Koşullu geçmeyle birlikte. Yani çalışan bir öğrencinin artık sistemde takılma şansı yok. Eskiden alttan 2-3 dersi olan öğrenci, üstten ders alamazdı. Bu şuanda kalktı. 1-3-4 barajı devam ediyor. Bu sınav organizasyonu için olmazsa olmaz bir kuraldır. Ama öğrencinin ‘alttan dersim var, ben üstten ders alamayacağım’ diye bir sıkıntısı yok. Ama bu sistem öğrenciyi çok rahatlatan, çalışan öğrencinin başarısını takdir eden bir sistemdir. Açık öğretim sistemini örgüne yaklaştıran bir sistemdir ve özellikle yatay geçişler için bir fırsattır. Eğer siz sistemde zorlayıp bütünlemeyi koyduğunuzda bu sefer bağıl değerlendirmeden vazgeçeceksiniz, çeşitli projeler geliştirilebilir. Ama en azından diyeceksiniz ki geçme notu CC’dir, CC’nin altı FF’dir koşullu kaldırmayı, çünkü öbür takdirde geçmişe yönelik not aktarımında uyarı tekrarlar değişecek. Bu teknik olarak çok mümkün olan bir şey değil. O zaman bu bağıl değerlendirme sistemini değiştirmemiz gerekiyor. Bu da öğrencinin büyük ölçüde mağduriyetine neden olacak” dedi.

 Kaynak:

İhlas Haber Ajansı ve Memurlar.Net
]]>
http://katipten.net/aof-butunleme-sinavlari-yapilacak-mi-yapilmayacak-mi.html/feed 2
2013 Mübaşirlik Başvuru Yeri ve Giriş Belgeleri http://katipten.net/2013-mubasirlik-basvuru-yeri-ve-giris-belgeleri.html http://katipten.net/2013-mubasirlik-basvuru-yeri-ve-giris-belgeleri.html#respond Mon, 18 Mar 2013 17:27:51 +0000 http://katipten.net/?p=3534 ]]>  

Zabıt Katipliği 2011 2. Alımları Üzerine Değerlendirme

Bildiğiniz üzere 2013 yılı Mübaşirlik başvuruları 25 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp, 6 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona ermiştir. Sizden çok sayıda gelen sorular nedeniyle mübaşirlik alımına ilişkin başvuru sürecine ek olarak bir yazı hazırladık. Konuya ilişkin sizlerce sıkça sorulan soruları cevapladık.
1) 2013 Yılı Mübaşirlik Sözlü Sınav Tarihi ve Saati Nedir?
Cevap: 3 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 09:00’da, sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

2) 2013 Mübaşirlik Sınav Müracaatımın Kabul Edilip Edilmeğini Nasıl Öğrenebilirim?
Cevap: Çeşitlilik göstermekle birlikte genel itibariyle sınava başvurduğunuz komisyon www.komisyonadı.adalet.gov.tr (komisyonadı yazan kısma başvurduğunuz komisyonun ismi gelecek şekilde) şeklindeki web sitelerinden listeleri ilan ederler. Bir diyer şekliylede komisyon adliyedeki ilan panosuna ve/veya komisyon kalemindeki panoya listeyi asar.
3)2013 Mübaşirlik Sınavı Giriş Belgemi Nereden Temin Edeceğim?
Cevap: Çeşitlilik göstermekle birlikte genel itibariyle sınava başvurduğunuz komisyon ile ikametiniz aynı yerde ise komisyon direk size müracaat esnasında bildirdiğiniz telefon vasıtasıyla ulaşır ve sınav giriş belgenizi teslim almanızı söyler. Bir diyer şekliyle de başvuru yaptığınız komisyon ile ikametinizin olduğu yer merkezi farklı ise başvuru yağtığınız komisyonca ikametinizin bağlı bulunduğu adliye vasıtasıyla sınav giriş belgeniz tarafınıza ulaştırılır. Yine bir diyer şekliyle de sınav giriş belgeleri, sınav öncesinde aynı gün tarafınıza teslim edilir.
3) 2013 Mübaşirlik Sınavı Sınav Yerimi ve Sıra Numaramı Nasıl Öğrenebilirim?
Cevap: Başvuru yaptığınız komisyon sınav yerinizi ve sıra numaranızı sınav giriş belgesinde belirtir.

]]>
http://katipten.net/2013-mubasirlik-basvuru-yeri-ve-giris-belgeleri.html/feed 0
HMK Değişiyor ve 5 Bin Zabıt Katibi Kadrosu Açılıyor! http://katipten.net/hmk-degisiyor-ve-5-bin-zabit-katibi-kadrosu-aciliyor.html http://katipten.net/hmk-degisiyor-ve-5-bin-zabit-katibi-kadrosu-aciliyor.html#comments Thu, 07 Mar 2013 22:38:08 +0000 http://katipten.net/?p=3523 ]]> genel_kurul1

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

 

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16 ncı maddesiyle değiştirilmeden önceki 429 uncu maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren kesin bozmaya uyularak tesis olunan kararların mevzuatta bir değişiklik olmadığı halde önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararın temyiz edilmesi halinde inceleme, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.”

MADDE 2- 1086 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE’4- Bu Kanunla, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16 ncı maddesiyle değiştirilmeden önceki 429 uncu maddesine eklenen dördüncü fıkra, kanun yolu aşaması henüz sona ermemiş derdest davalarda da uygulanır.”

MADDE 3- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Aym yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesinin faaliyet gösterdiği hallerde, özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, mahkemeler arasındaki işbölümü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî Gazetede yayımlanır. Mahkemeler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.”

MADDE 4- 2576 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 19- Bu Kanunla, 2576 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mahkemeler arasındaki işbölümüne ilişkin olarak karar verilir ve bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Kararda mahkemelerin işbölümü esaslarına göre çalışmaya başlayacakları tarih de belirtilir. Mahkemelerin işbölümü esaslarına göre çalışmaya başlayacakları tarihe kadar açılmış olan davaların görülmesine bulundukları mahkemelerde’devam olunur.”

MADDE 5- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesinde yer alan “çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin çalışmaları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 2802 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iş cetvelleri” ibaresi “alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulamayı da kapsayacak biçimde iş cetvelleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması- amacıyla gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî Gazetede yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.”

MADDE 8- 5235 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunla, 5235 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mahkemeler arasındaki iş dağılımına ilişkin olarak karar verilir ve bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Kararda mahkemelerin iş dağılımı esaslarına göre çalışmaya başlayacakları tarih de belirtilir. Mahkemelerin iş dağılımı esaslarına göre çalışmaya başlayacakları tarihe kadar açılmış olan davaların görülmesine bulundukları mahkemelerde devam olunur.”

MADDE 9- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

MADDE 10- 29/6/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 263 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

LİSTE

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : TAŞRA

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

GENEL GEREKÇE

Yargıtay, adli yargı alanında içtihat üreten ve hukuk birliğini sağlayan bir denetim organıdır. Denetim görevini yürüten daire veya daireler yönünden aslolan, aym dava içinde birbirleriyle çelişen kararların kurulamamasıdır (Anayasanın 2 nci, 9 uncu, 36 ncı, 138 inci ve 154 üncü maddeleri). Veriler sabit olduğu halde, ret veya kabul içeren birinci kesin bozmayı etkisiz kılacak ikinci kesin bozma, yargılama özneleri ve hukukun üstünlüğü bağlamında başlı başına bir adalet sorunu oluşturur. Aynı konuda iki zıt karar üreten organın o konuda üçüncü kez karar üretme (söz söyleme) yetkisinin tanınması, kanun yollan hukuku ilkeleri ve hukukun amacı ile bağdaşmaz. Bu gibi durumlarda, sistem içinde kurulu bir mekanizma var ise, o mekanizmaya başvurmak, adil yargılanma hakkının da bir gereğidir. Anılan sorun bağlamında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu tür bir mekanizma makamıdır. Bu problemin çözümü amacıyla düzenleme öngörülmektedir.

Gerek hukuk mahkemelerinde, gerekse idari mahkemelerde ihtiyaç olan yerlerde mahkemenin birden fazla dairesi bulunmaktadır. Bilindiği üzere, günümüzde aym mahkemeye gelen dosyalar sayısal anlamda o mahkemenin dairelerine tevzi edilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak bir hâkimin birbirinden çok farklı davalara bakması gerekmektedir. Hâkimlerin ve mahkemelerin bir konuda ihtisas sahibi olabilmeleri yönünden, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda değişiklik yapılmaktadır.

Yargının hızlandırılması ve uyuşmazlıkların muhakeme öncesi çözümü amacıyla idari yargıda sulh, ceza yargısında uzlaşma ve hukuk yargısında arabuluculuk olmak üzere üç ayrı çözüm yolu düzenlenmiştir. Bunların etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, hâkim ve savcıların yükselme ve performans incelemeleri sırasında, 2802 sayılı Kanunda yer alan diğer kriterlerin yanında, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarım uygulamalarının da değerlendirmeye tabi tutulması öngörülmektedir.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ilave personel kadrosu ihdas edilmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, davanın esastan reddi veya kabulünü içeren kesin bozmaya uyularak tesis olunan kararların mevzuatta bir değişiklik olmadığı halde, önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine ilk derece mahkemesince verilen hükmün temyiz incelemesinin Yargıtayın ilgili dairesi yerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılması öngörülmektedir.

“Kesin bozma”, denetim mahkemelerinin yargılama hukukuna kazandırdığı bir kavramdır. Bu kavram, ilk derece mahkemelerinin davanın kabulüne ilişkin hükmünün reddedilmesini yahut davanın reddine ilişkin hükmünün kabul edilmesini öngören bozmaları içermektedir. Denetim mahkemesinin, aynı dava hakkında, verilerde değişme olmadan, birden fazla ve birbirine zıt kesin bozma kararı vermesi, başlı başına hukuk güvenliği sorununa işaret eder. İkinci kesin bozma kararı üzerine verilen ilk derece mahkeme kararlarının temyiz incelemesinin, veriler değişmediği halde, birbirleriyle çelişen bozma kararlarını veren dairece değil, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılması, hem sorunun doğasımn, hem de adil yargılama hakkının bir gereğidir. Ayrıca incelemede derecelendirmenin, içtihat istikrarına hizmet edeceği de açıktır.

Ülkemizde, istinaf kanun yolu yürürlüğe girmediğinden, Yargıtay hukuki denetim yanında maddi vakıa denetimi de yapmaktadır. Bu fiili durum, Yüksek Mahkemenin bazen kendi görevinin dışında görev alması sonucunu doğurabilmektedir. “Usuli müktesep hak” Yargıtayın müstekar içtihatlarıyla hukuk hayatımıza girmiş bir kavramdır. Yüksek Mahkeme bu ilkeye uygun davranarak birçok ilk derece mahkeme kararım bozmakta, çok istisnai olarak usuli müktesep hakkı dikkate almaksızın karar vermektedir. Aslında verilen bu kararlar istinaf kanun yolunun henüz hayata geçirilememesinin sonuçlarındandır.

Bu düşünceden hareketle, değişiklik sadece 1086 sayılı Kanunun istinaf sisteminden önce yürürlükte olan metninde yapılmaktadır. Düzenlemenin kalıcı şekilde 6100 sayılı Kanunda da yer alması, Yargıtayın “usuli müktesep hak” kavramından vazgeçtiği şeklinde bir algı doğurabileceğinden, söz konusu hükmün bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçinceye kadar hukuki varlığını sürdürmesi amaçlanmıştır.

Yapılan düzenleme, denetim mahkemelerinin fonksiyonlarına uygun ve denetimi kademelendirerek güçlendiren yeni bir usuli mekanizma öngörmektedir.

MADDE 2- Madde ile, 1086 sayılı Kanunun 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla değiştirilmeden önceki 429 uncu maddesine eklenen fıkraya ilişkin geçiş hükmü düzenlenmektedir.

MADDE 3- Madde ile, aym yerde kurulmuş birden fazla idare veya vergi mahkemeleri arasında, gelen işlerin dava konulan esas alınarak paylaştırılması amaçlanmaktadır. Mevcut sistemde mahkemeye gelen işler, sayısal anlamda tevzi edilmektedir. Bu uygulama bir mahkeme veya hâkimi birbirinden çok farklı problemleri çözme durumunda bırakmaktadır. Halbuki günümüzde birçok bilim dalında uzmanlaşma yaygınlaşmış, hatta temel bilim dallarının altında mikro uzmanlık alanları oluşmuştur. Bu anlamda bir ihtisaslaşmaya mahkemelerde de ihtiyaç vardır. 2576 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasındaki mevcut hüküm, “Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesi kurulduğu takdirde, bu mahkemeler arasındaki işbölümü, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir” şeklindedir. Getirilen düzenlemeyle, aynı yerde kurulmuş birden fazla idare veya vergi mahkemelerine gelen dosyaların dava konularına göre tevzi edilmesi amaçlanmaktadır.

Anayasanın 142 nci maddesine göre, mahkemelerin görevi kanunla belirlenmektedir. Bu amir hüküm karşısında, Kurula genel çerçevesi çizilerek verilecek yetki doğrultusunda, birden çok idare veya vergi mahkemesinin bulunduğu yerlerde dava konuları belirlenerek mahkemelerin görevlendirilmesinin Anayasaya aykırılığı zaman zaman dile getirilmektedir. Ancak, yapılan düzenlemeyle idare veya vergi mahkemelerinin kanunla belirlenmiş görev alanının idari bir kararla değiştirilmesi söz konusu olmayıp, bilakis aynı idari yargı çevresindeki idare mahkemelerinin kendi aralarında, vergi mahkemelerinin kendi aralarında (örneğin Ankara’da 17 idare, 5 vergi mahkemesi bulunmaktadır) iş bölümü esası getirilmektedir. Bilindiği üzere, idare veya vergi mahkemelerine gelecek dava konulan, ilgili kanunlarda ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, yapılan bu düzenleme kanunlara paralel olarak aynı yer idare mahkemelerine gelecek dava konularını etkilememekte, sadece aynı yer mahkemelerinin kendi daireleri arasında dava konularına göre bir ayrım yapılmaktadır. Bu düzenlemeyle, mahkemelerin görevinin ancak kanunla belirleneceği ilkesi zedelenmeyecektir.

Yapılan değişikliğin son cümlesinde “Mahkemeler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, Kurul karan uyannca, örneğin Ankara 1. İdare Mahkemesine tevzi edilen dosya hakkında, Ankara 2. İdare Mahkemesine gönderme kararı verilemeyecektir. Ancak, aynı yerdeki idare mahkemeleri ile vergi mahkemeleri arasında veya başka yer mahkemeleri arasında görevsizlik ya da yetkisizlik kararı verilmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır.

MADDE 4- Madde ile, 2576 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişikliğin uygulama esaslarına ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmektedir.

MADDE 5- Madde ile, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin başanlı bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla hâkim ve Cumhuriyet savcılannın bu uygulamalar kapsamındaki işlem ve kararlannın da meslek başarılannm değerlendirilmesinde dikkate alınması esası getirilmektedir. Böylece, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “uzlaşmaya” ilişkin maddeleri ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen “sulh” veya “arabuluculuk” hükümlerinin etkin uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 6- Madde ile, 2802 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde de 21 inci maddeye paralel bir düzenleme getirilerek, hâkim ve Cumhuriyet savcılannın alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını uygulamalarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 7- Madde ile, aynı mahkemenin numaralı şekilde isimlendirilmiş daireleri arasında, gelen işlerin dava konulan esas alınarak paylaştırılması amaçlanmaktadır. Mevcut sistemde mahkemeye gelen işler, sayısal anlamda tevzi edilmektedir. Bu uygulama bir mahkeme veya hâkimi birbirinden çok farklı problemleri çözme durumunda bırakmaktadır. Halbuki günümüzde birçok bilim dalında uzmanlaşma yaygınlaşmış, hatta temel bilim dallarının altında mikro uzmanlık alanlan oluşmuştur. Bu anlamda bir ihtisaslaşmaya mahkemelerde de ihtiyaç vardır. 5235 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki mevcut hüküm, “Hukuk mahkemeleri arasında iş dağılımı yapılması ve iş dağılımına ilişkin esaslar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.” şeklindedir. Ancak, bu dağılımın hangi esaslara göre yapılacağı, bir mahkemenin farklı dairelerine tevzi edilen dosyalarda mahkemenin bu işin kendi alanına girmediği gerekçesiyle başka mahkemeye “gönderme” veya “görevsizlik” kararı verip veremeyeceği hususlannda maddede açıklık bulunmadığından, söz konusu yetki bugüne kadar kullanılamamıştır. Getirilen düzenlemeyle, birden fazla dairesi bulunan bazı büyük adliyelerdeki hukuk mahkemelerine gelen dosyaların dava konulanna göre tevzi edilerek uzmanlaşmaya gidilmesi amaçlanmıştır.

Anayasanın 142 nci maddesine göre, mahkemelerin görevi kanunla belirlenmektedir. Bu amir hüküm karşısında, Kurula genel çerçevesi çizilerek verilecek yetki doğrultusunda, aynı yerdeki mahkemenin birden çok dairesinin bulunduğu yerlerde dava konulan belirlenerek mahkemelerin görevlendirilmesinin Anayasaya aykırılığı zaman zaman dile getirilmektedir. Ancak, düzenlemeyle o yer mahkemelerinin kanunla belirlenmiş görev alanımn idari bir kararla değiştirilmesi söz konusu olmayıp, bilakis aynı yer mahkemesinin kendi daireleri arasında (örneğin Ankara’da 25 asliye hukuk mahkemesi bulunmaktadır) iş dağılımı esası getirilmektedir. Bilindiği üzere, birden fazla dairesi bulunsa dahi aynı yer mahkemesine gelecek dava konulan, ilgili kanunlarda ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, yapılan bu düzenleme kanunlara paralel olarak aynı yer mahkemelerine gelecek dava konularını etkilememekte, sadece aynı yer mahkemelerinin kendi daireleri arasında dava konularına göre bir ayrım yapılmaktadır.

Yapılan değişikliğin son cümlesinde “Daireler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, Kurul kararı uyarınca hukuk mahkemesinin bir dairesine tevzi edilen dosya hakkında o mahkemece, dosyaya aynı yer mahkemesinin başka bir dairesince bakılacağı gerekçesiyle gönderme karan verilemeyecektir. Ancak, aynı yerdeki hukuk mahkemeleri arasında (örneğin asliye hukuk ile tüketici mahkemeleri) veya başka yer mahkemeleri arasında görevsizlik ya da yetkisizlik karan verilmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır.

MADDE 8- Madde ile, 5235 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişikliğin uygulama esaslarına ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmektedir.

MADDE 9- Madde ile, Adalet Bakanlığının ihtiyaçlan gözönünde bulundurularak 5.000 adet zabıt kâtibi kadrosunun ihdas edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE. 10- Madde ile, kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işletenler için ceza hükmü öngören düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 11- Yürürlük maddesidir.

MADDE 12- Yürütme maddesidir.

 

]]>
http://katipten.net/hmk-degisiyor-ve-5-bin-zabit-katibi-kadrosu-aciliyor.html/feed 17