Aile Mahkemesi Kararı (Tanıma ve Tenfiz)

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , , - Tarih : 15 Mart 2011

Mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili ………. havale tarihli dava dilekçesi ile; müvekkili ile davalının ………. devleti ………. Mahkemesinin ………. tarih ………. sayılı kararı ile boşanmış olduklarını, boşanma kararının ………. tarihinde kesinleşmiş olduğunu, söz konusu boşanma kararının Türk Hukuku bakımından da hüküm ifade edebilmesi için söz konusu kararın tanınmasına ve tenfizine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili duruşmada dava dilekçesinin tekrarla davalıdan yargılama gideri, vekalet ücreti taleplerinin olmadığının yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili duruşmada alınan beyanında açılan davayı kabul ettiğini beyan etmiştir.

Davacı taraf tarafından ………. devleti ………. Mahkemesinin ………. tarih ………. sayılı  tarafların boşanmalarına ilişkin kararın Apostille şerhli aslı ile yeminli tercümen tarafından tercüme edilen onaylı örneği dosyaya sunulmuştur. Söz konusu kararın incelenmesinden tarafların ………. devleti ………. Mahkemesinin ………. tarih ………. nolu kararı ile boşanmalarına karar verildiği, kararın ………. tarihinde kesinleşmiş olduğu anlaşılmıştır.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin şartlar 2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’da düzenlenmiştir. Tarafların beyanları ve ………. devleti ………. Mahkemesinin ………. tarih ………. nolu ………. tarihinde kesinleşen kararı hep birlikte değerlendirildiğinde MÖHK’ta öngörülen yabancı Mahkeme ilamlarının tanınması ve tenfizine ilişkin koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından söz konusu kararın tanınması ilişkin ağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-DAVANIN KABULÜ İLE; ………. ile ………. ilçesi, ………. köyü, Cilt no:………., Hane No:………. ve BSN:……….’da nüfusa kayıtlı, ………. ve ………. oğlu, ………. d.lu, ………. TC kimlik nolu, davacı ………. ile aynı yer BSN:……….’da nüfusa kayıtlı ………. ve ………. kızı, ………. D.lu, ………. T.C. Kimlik nolu ………. boşanmalarına ilişkin ………. devleti ………. Mahkemesinin ………. tarih ………. nolu ………. tarihinde kesinleşen  YABANCI MAHKEME İLAMININ BOŞANMAYA İLİŞKİN HÜKMÜNÜN 2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 42. maddesi gereğince TANINMASINA.

2-Karar kesinleştiğinde, tanınan kararın infazı için işbu kararımızın kesinleştirme şerhli olarak yeterli nüshasının Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilmesine.

3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına

4-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına

Dair  davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı tarafların  kararın tebliğ  tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunma yolu  açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.


Facebook RSS