Adli Suç ve Cezaların Memuriyete Etkisi

Kategori : Katiplik - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 14 Nisan 2011

Adalet Bakanlığı’nın 2011 yılı 2. zabıt katipliği, mübaşir, infaz koruma memuru (gardiyan) alımlarını beklerken bazı arkadaşlarımızın kafasında almış oldukları adli cezalardan dolayı çeşitli tereddütler bulunmakta. Bu tereddütleri bir nebze olsun gidermek adına adli suç ve cezaların memuriyete etkisine değinmenin yerinde olacağını düşündüm.

Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde hangi suçların memuriyete alınmaya engel olduğu şu şekilde düzenlenmiştir: “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde; kişinin, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca “Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz” denmektedir. Yani bu şu manaya geliyor Türk Ceza Kanunu’nun 53/1 maddesinde sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dışındaki suçlardan mahkum olanların mahkumiyetinin sona ermesinden sonra memur olmalarına engel bulunmamaktadır. Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki idarelerin geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır.

Memur Olarak Çalışanlar Açısından Değerlendirme

Bu olayı zaten memur olanlar açısından değerlendirirsek de Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A–5 numaralı alt bendine göre taksirli suçlardan dolayı alınan cezanın miktarı ve nevi ne olursa olsun memuriyete engel değildir. Yani, taksirli suçlardan dolayı bir yıldan fazla bir hapis cezası alınmış olsa dahi memur olunabilmektedir. Aynı şekilde böyle bir suç işleyen memur da cezasını çektikten sonra memuriyetine geri dönebilecektir. Zira Devlet Memurları Kanunu 48/A–5 nolu alt bentte kasten işlenen suçtan bahsedildiğinden taksirle işlenen suçlar memuriyete engel olmamaktadır.

Taksirli bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan kişi hakkında, cezaevinde bulunduğu sürede, Devlet Memurları Kanunu 137. maddeye göre işlem tesis dilerek, infazın bittiği tarihten sonra göreve dönebilmesi sağlanır.

Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesinin Memuriyete Etkisi

İşlenen suçtan dolayı hükmedilen bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaların adli para cezasına çevrilmesi durumunda memuriyete engel bir durum ortaya çıkmayacaktır. Zira yeni Türk Ceza Kanunu’nun 50. maddesinin 5. fıkrası uygulamada asıl mahkûmiyetin, bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbir olduğunu ve Devlet Memurları Kanunu’nda da adli para cezalarının ya da tedbirlerin memuriyete engel haller arasında sayılmadığı görülmektedir. Bu nedenle bir yılın üzerindeki hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesi durumunda memur olma ehliyeti ortadan kalkmamaktadır. Ancak Devlet Memurları Kanunu 48/A–5’te sayılan suçlar bakımından hükümlü olmamak kavramı kullanıldığından, bu suçlar bakımından verilen cezaların adli para cezası ya da tedbire çevrilmiş olması memur olma ehliyetini muhafazaya yetmeyecektir. Bir başka ifadeyle, sayılan suçlar bakımından verilmiş olan cezaların adli para cezası ya da tedbire çevrilmiş olması memur olmak bakımından önem arz etmemekte ve memur olabilme ehliyetini kaybettirmektedir. Maddede sayılan suçlar açısından cezaların süresi değil, işlenen suçun ağırlığı ön planda tutulmuştur. Bu suçlardan bir gün bile hapis cezası alınsa ya da herhangi bir para cezası alınsa memuriyete engeldir. Bu suçlar: devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık.

Memnu Hakların İadesi

Her ne kadar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin A-5 bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile” ve “affa uğramış olsa bile” ibareleri bulunsa da, hem 1 yıl ve daha fazla hüküm giymiş olanlar hem de maddede belirtilen suçları işleyenler, Adli Sicil Kanununun 13/a maddesinde belirtildiği şekilde memnu hakların iadesi kararı almaları halinde, memur olarak atanmalarına engel bir durum bulunmamaktadır. Burada, şu husus önemlidir. Örneğin memur, rüşvet suçundan dolayı hüküm giymiş ve infaz sonrasındaki 3 yıllık süreyi de geçirerek memnu hakların iadesi kararı almış olsa dahi, memuriyete geri dönüşünde idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Bu kişi bir kamu kurumuna, 657 sayılı kanunun 92. maddesi uyarınca geri dönüş amacıyla başvurduğunda, idarenin, memnu hakların iadesi kararı aldığı gerekçesiyle bu kişiyi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Burada, tüm istifa sonrası dönüşlerde olduğu gibi takdir hakkı bulunmaktadır. Ancak, KPSS atamalarında durum böyle değildir. Kişi memnu hakların iadesi kararı var ise, yerleştiğinde atama işleminin tamamlanması gerekmektedir. Zira burada, istifa sonrası dönüşe imkan veren 657/92. maddedeki türden bir takdir hakkı bulunmamaktadır.

Türk Ceza Kanunu 53. Madde:

(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

 1. cansu dedi ki:

  merhaba. baba bir yıl önce yüz kızarıtıcı suçtan ceza aldı , para cezası ödedi . acaba bu durumun benim atanmamla ilgili bir engeli var mı ? cevaplarsanız cok sevinirim …

  • O şimdi özgür dedi ki:

   kesinlikle babanızın veya bir başka yakınınızın ceza alması sizin atanmanızı etkilemez

   • merhaba dedi ki:

    taksirle yapılmış kaza sonucu 5 yıl hapis yatmış bir insan anladığım kadarıyla memur olabiliyot. Fakat duyduğum kadarıyla bu durumu yaşayanlara ekstra kolaylık sağlanıyormuş memur olma konusunda doğru mudur? Doğruysa detay nasıl öğrenebilirim? Yardımcı olabilir misiniz?

 2. onur çelik dedi ki:

  mrb cansu hanım yeni türk ceza yasasında bir kimsenin işlediği suçun başka bir kimseyi herhangi bir haktan yoksun bırakmayacağı hüküm altına alınmıstır. Yani babanızın aldığı ceza sadece onu bağlar sizi herhangi bir haktan mahrum etmez.Fakat taktir edersinizki ülkemizde mülakatlı memurluklarda babanızın bu cezasını gören kurul üyeleri sizi herhangi bir bahaneyle eleyebiliolar.Yinede şansınızı denemeniz dileğiyle. Bol şanslar

  • mete dedi ki:

   mrb onur çelik söylediğiniz bu hüküm türk ceza kanunun hangi maddesinde yer alıyor belirtirmisiniz.?

 3. huseyin_25 dedi ki:

  Merhaba Arkadaşlar,

  Ben 2011 aralık ayında 21 gün cezaevinde yattim benimle evlenmek isteyen ama benim evlenmek istemediğim bir kız benimle evlenmek için elinden geleni ardına koymadı ve bende boş bulundum beraber olduk. Sonrada savcılığa gitti beni şikayet etti ve mahkeme sordu bana beraber oldunmu? olmadinmi? diye bende oldum ama kendi isteğiyle dedim mahkemede beni içeri atti. gel zaman git zaman vicdanen rahatsız oldu ve savcılığa gitti şikayetini geri aldı daha ilk mahkeme olmadan tutuksuz yargilanmak üzere 21. gün ciktim ve disarida bulunduğum süreçte ilk mahkemeye ciktigim zaman beraat ettim.
  Bugünde adliyeye resmi kurumlar için olanlardan adli sicil kaydi cikarttirdim herhangi bir sabıka kaydına yada arşiv kaydına rastlanılmamıştır yazıyordu.
  Bu durum benim katip olmama veya herhangi bir şekilde memur olmamı etkilermi? veya güvenlik soruşturmasında karşıma engel olarak çıkar mı?
  Yardımcı olmanızı önemle rica ediyorum kafama çok takılıyor.

 4. erk dedi ki:

  merhaba; 2002 yılında esrar kullanmaktan yargılandım cezam paraya çevrildi o da 5 yıl ertelendi, benim memur olmamda engel varmı? özellikle adalet bakanlığı kadrolarında sıkıntı yaşarmıyım?

 5. ömer celep dedi ki:

  her keze mrb
  ben 2.kez alkollü trafik kazası yaptım ama tek taraflı bir kaza kendi aracım devrildi
  trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan kamu davası açıldı
  bu memur olmama engelmi
  tsk

 6. Mustafa dedi ki:

  2009 yılında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 ay hapis cezası aldım ve bu cezam paraya çevrildi. Bu durumum memur olmama engelmidir.cevabınız için teşekür ederim.

 7. Onur dedi ki:

  2005 yılında uyuşturucu madde kullanmak suçundan yargılandım serbest denetimlik cezası verildi 1 yıl. bu süreyi sorunsuz tamamladım sabıkam ve gbt temiz emniyette kaydım var ama bu davamla ilgili bu durum benim adalet bakanlığında gardiyan veya zabıt katibi olmama engel teşkil eder mi? Arşiv araştırmasında çıkarsa sorun yaratır mı? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

 8. uğur dedi ki:

  merhabalar herkeze ben 2002 senesinde arkadaşımın alacağını kendisiyle beraber almayagittim sonra mahkemelik olduk karşı taraf bize oyunyaptı ve 5.ağırcezada yargılandık daha sonra kamu mahkemesinden kendilerince hak almadiye bize yağmaya eksik teşebüsten para cezası verdi 2007 yılında bu paracezası tecil edildi ertelendi şuanda devletin şehit ailelerine kamuda verdiği iş imkanından yarar lanmak için baş vuruda bulundum ben şehit kardeşiyim bu para cezası benim adliyede memur olmama engel olurmu benim atamam adliye memurluğuna yapıldı evraklarım güvenlik şubede aldığım sabıka kaydında sicil kaydı ve arşiv kaydı yoktur yazıyor LÜTFEN CEVAP YAZIN

 9. hakan dedi ki:

  ben mala zarar verme suçundan yargılanmaktayım mahkeme halen devam etmekte olurda mahkeme aleyhime sonuçlanırsa ne tür cezalar alırım ve alacağım ceza memur olmama engel teşkil edermi.. çok tedirginim cevaplarınızı bekliyorum???

  • cemil dedi ki:

   ben de aynı suctan ceza aldım 2400 tl. ve suan memurum hiçbir sıkıntı olmuyor.

   • hande dedi ki:

    cemil adli sicil kaydında işlediğin suç görünmüyor mu? nasıl memur oldun açık atama mı merkezi atama mı? Ben de ilgim dahi olmayan bir olay yüzünden sırf bir yalancı tanık yüzünden ceza aldım adli para cezası 2.620 hakaret etmişim ayrıca basit yaralama o da temyizde 3.600 adli para cezası ve benim sicilim temiz olmasına rağmen böyle saçma sapan bir karar verildi bunlar memur olmama engel değil dimi ? düşünmekten ders çalışamıyorum iftiraya maruz kalmak çok sinir bozucu …!

 10. merve dedi ki:

  mrb . karşılıklı hakaretten dolayı dava açıldı. ve görüldü mesajları sildiğim için elimde hiç bir kozum yoktu . karşımdakı kişi msjları silmediği için koz oldu ve mahkemeyi o kazandı ve banada ,hakaretten dolayı 1200 tl para cezası yazıldı . yani hapis cezası para cezasına çevrildi ayrıca mahkme masrafları falan onun için de 440 tl falan filan . yine bu da hapis cezasının paraya çevrilmesi sanırım . .. olay bu şekilde gelişti ve ertelemesiz para cezası aldım sizce bu benim ilerde önü-me çıkarmı yani meur olmamı etkilermi üni.ye hazırlanyrm ama içimde ki o heves bitti . önüme çıkmasındn çok korkuyorm lütfen bana yardım edin 🙁
  bilgilernze tşkkrler

 11. SERDAR dedi ki:

  Arkadaşlar ben İstanbul Anadolu adliyesinde asil katipliği kazandım daha sonra soruşturma ve onay için dosyayı bekler ken 3 ay geçti listeyi açıkladılar ismim yoktu snra adliyeyi aradığımda benim soruşturmamın sürdüğünü söylediler sonra 1 ay daha beklettiler 2 gün önce öğrendim atamamı iptal ettiler güvenlik soruşturmamın olumsuz olmasından dolayı. Sebep devam eden mahkemem olmasından dolayımış halbuki benim doğru devam eden mahkeme var ama bu mahkeme memuriyete engel suç teşkil etmiyor ve kesinleşmiş aldığım bir karar yok ceza yok. mahkemede kalabalık bir kavga olayda ne yaralama felan hiçbirşey yok üstüne bir de şikayet çi olan şikayetini geri almış sadece çoğu kişi mahkemeye gelmediği için ertelendi olay bu bu yüzden hakkımı arayacam bölge idare mahkemesine başvuru yapacam benim durumumda olan veya benim gibi mahkemesi devam eden varsa konuşabiliriz

  • Ali dedi ki:

   Bnmde kişisel hakaret davam var ve hala devam ediyor ama davayı karşı taraf geri çekti sadece Duruşma ertelendi bu bni etkiler mi?

 12. Leyla dedi ki:

  Merhabalar çalıştığım bir özel eğitimle ilgili dava sonucu kamu zararına dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçundan ayrı ayrı olarak birisinden 9 ay 10 gün hapis ve 51 gün adli para cezası diğerinden de 5 ay hapis cezası verildi ve bunların ikiside hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ve denetimli serbestlik kararına bağlandı. Bu durum memuriyete engel olur mu acaba? Kasım ayında atamalar var ve ben tercih yapacağım atanmam durumunda atama iptal olur mu? Beni aydınlatabilirseniz çok sevinirim.

 13. mehmet dedi ki:

  mrb ben hirsizliktan mahkemem oldu ve berrat aldim hic bir ceza verilmedi bu memur olmama engel olur mu

 14. yaşar dedi ki:

  zimmete para geçirme suçundan 2 yıl 4 ay hapis yatarak 29.07.2004 yılında tahliye oldum. Memnu haklarımın iadesi kararını alabilirmiyim. Alırsam memuriyete dönebilirmiyim.Tşk Ederim.

  • ronay5418507404 dedi ki:

   yaşar ceza aldıgın mahleme basvur hemen ertesi gun alabılırsın memnu haklarını memur olabılırsın elını cabuk tut hayatta basarılar

 15. AŞKIN dedi ki:

  merhaba,

  sahsi kendi evinde darp sucu ile suclanıyorum. fakat sahısta herhangi bir kırık cıkık yok sadece yumrukla darp etme var. bu suç sicilime işlediğinde memur olmama ve atanmama engel teşkil edermi yardım edermisiniz

 16. sura dedi ki:

  Tali kusurlu olduğum trafik kazası sonucunda ne yazık ki Taksirle ölüme sebebiyetten 1 yıldan fazla ceza aldım. Bu cezada hagb çevrildi.

  Şimdi bu ceza memurluğa etkisi nedir?
  Taksirli bir suç ve tali kusurlu olduğum bir kaza da Kurumun TAKDİR YETKİSİ ne olabilir?

  Trafik Kazası neticesinde Tali kusurlu olduğum olayda Taksirle ölüme sebebiyet vermenin ve almış olduğum bi miktar cezanın da hagb ye çevrilmesi Bakanlıktan döner mi ?

  Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim…

 17. alper mehenk dedi ki:

  arkadaşlar kesinleşmemiş bir cezanız yok ise memur olmanıza da bir engel yok demektir.devlette suçlar kasten işlenen veya taksirli suçlar diye 2 ye ayrılmıştır kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 gün dahi ceza alsanız allah yardım etsin memursanız işinize son verilir ama memur olmadan önce bu suçu işlemiş iseniz memur olmanıza bir engel oluşturmaz.taksirli suçlardan 1 seneden sonrası ise sıkıntı yaratacaktır.

 18. eda dedi ki:

  darp yüzünden 26 ay hapis cezası verilmiş biri mesleğinden men olurmu ? lütfen cevap verin ?

  • Yusuf dedi ki:

   Eda hanım bende darp ve silahla tehditten 23 ay hapis cezası aldım memuriyetim sona erdi anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapıcağım lütfen yardımcı olurmusunuz tlf 05536281236 tşkl

 19. kaan bakırcı dedi ki:

  2003 yılında kullanmış olduğum kaçak elektrikten 2006 yılında yargılandım ceza çıktı yartıgay 2009 da cezayı bozarak tekrar mahkemeye yolladı.2009 yılında tekrar yargılamadan haberim olmadı tüm tebligatlar cmk avukatına gitmiş ve gıyabımda karar verilmiş. 1 ay 20 gün hapis 450tl adli para cezasına cevrilmiş bu da 647 nin 4,5,6 maddeleri uyarınca ertelenmiş..hagb geri bırakılmamış..karar 2009 aralıkta kesinleşmiş.
  sabıkay kaydı aldığımda adli sicil kaydı vardır ama arşiv kaydı yoktur çıkıyor. 5 yıl geçtiği için adli sicilin silinmesi için dilekçe verdim. acaba adli sicilim silinir mi? silinirse arşiv kaydına mı alınır? benim bu durumum memurluğa engel midir? konuyu bilen arkadaşların cevabını bekliyorum..

  • ümüt bircan dedi ki:

   Kalan arkadaş enerji hırsızlığı dolayısıyla ceza almışım bu siciline silin se bile arşivine düşüyor ceza aldın mahkeme den memnu hakları geri verilmesi davasını alır isen herhangi bi engelin kalmaz sanımca

 20. firat dedi ki:

  Ben suc islemek amaciyla kurulan örgüte üye olmaktan ve uyuşturucu ticareti yapmaktan 7.yil 1 ay ceza aldim 4yil 4 ay cezaevinde kaldim bu memur olmama engel mi acaba ornek: öğretmen vs…

 21. mustafa dedi ki:

  bizler bir okulda müdür ve müdür yardımcısı olarak 30 ar ceza aldık. Suçumuz resmi evrakta sahtekarlık ve görevi kötüye kullanmak. Bu iki suçtan ceza aldık. Dava dosyası şu anda yargıtayda. Her ikimizde görevimizde 31 yılımızı çalışmaktayız. Sorum şu:
  Ceza yargıtay tarafından onaylanırsa emeklilik hakkımızda bir sorun yaşarmıyız. Arkadaşımın avukatı ceza onaylanmadan emekli olmalısın demiş. Ceza bizlere tebliğ edildiğinde emekli hakkımız varmı? Her ikimiz emeklilik hakkını kazanmış bulunmaktayız.

 22. mustafa dedi ki:

  30 ar ay ceza aldık.

 23. özkan dedi ki:

  merhabalar

  6 ay önce mahallemizde oturan bir kişi ehliyetimi evde unuttum bugün arabamı kullanırmısın işlerim var arabasız olmuyor dedi bende olur dedim bu kişi ttnet ve parça kontur işi yapıyordu ogün kendisiyle bir kaç işyerine gittim ancak arabadan inmedim dükkanın önünde durdum .
  ancak bu şahıs bu işyaptığı kişilerin parasını almış ama vaat ettiği sistemi ve parça kontur siztemini kurmamış yalnız paralarını almış .
  şahıslar bu kişiden şikayetçi olmuş ve sonrada ilerleyen günlerde yakalanmış yakalanınca yanında başka kişi varmı diye sormuşlar polisler oda benim olduğumu söylemiş polisler beni çağırdılar karakola bende gittim hemen teşhis odasına aldılar ve teşhis yaptırdılar içlerinden 2 kişi buda vardı yanında demiş ,sonra nöbetçi mahkemeye gittik ben serbest kaldım o tutuklandı .daha sonra benide mahkemeye çağırdılar tutuksuz yargılanıyorum ,tutuklu sanık benim bu olayla ilgim olmadığını iafadesinde belirtti.
  müştekide benim için bu şahıs benimle hiçbir diyaloğa girmedi dediği halde benim şahıslarla ,hiç birşekilde ve tutuklu sanıklada, onun işi ve yaptığı suçla bir ilgim olmadığı halde ben bu suçtan dolayı ceza alırmıyım , suç işlediğime dair yanında bulunmam bir suç teşkil edermi müştekiye hakim sorduğunda bu seninle konuştumu birşey söyledimi sorusuna hayır o sadece arabada oturuyordu dedi.budurumda hakkımda hazırlanan idanname de aşşağıdaki gibidir
  1- şikayetçi iddası
  şüphelilerin kaçamaklı savunmaları
  olay tespit ve yakalama tutanağı
  teşhis tutanağı
  yapılan arama sonucu ele geçirilen ve başka bir dosyada emanete alınan deliller
  iüpheli hakkında başka mağdurlara yönelik işlediği dolandırıcılık suçuna ilişkin soruşturma dosyaları

  not bu iddanamede bahsedilen yukardaki maddelerin hiçbiri bana ait değildir yapılan arama sonucu diyor benim evimde işyerimde arama yapılmadı, oolay tespit ve yakalma tutanağı diyor ben yakalanmadım osman denen şahıs yakalanmış ondan bahsediyor.şikayetçi iddasında bu yaptı demiyor o sadece oturuyordu arabada diyor.

 24. kaan bakırcı dedi ki:

  arkadaşlar kaçak elektrik ten dolayı adli sicilden silinen kaydım arşive alındı ve şuan artık arşiv kaydım var..
  bir belediyede daimi işçi olarak kadrolu işe başlama durumum var.
  acaba bu arşiv kaydı engel olur mu? memnu hakların iadesini alsam kadrolu olarak işe başlayabilir miyim ?
  başından geçen varsa yardım edebilir mi?

 25. Hüsamettin dedi ki:

  Lütfen yardımcı olun!!!
  10 yıl Memurken Devleti Dolandırmaktan 2 yıl 1 ay ceza aldım(Cezam onanınca görevden istifa ettim!!Görevden atılmadım) Ayrıca yetiştirme yurdu çıkışlıyım.
  Tekrar işe(görevime)geri dönebilir miyim?
  Ne yapmak gerekiyor?
  Teşekkürler.

 26. Ferhat dedi ki:

  Slm ben 2010 yaralama olayım oldu 2011 in 2 Ayında ceza evine ğirdim ğiyabımda 12 ay vermiş 5 ay yattıktan sonra yarğıtay tahliye etti sonradan yarğıtay bozmuş 2014 de tekrar 9 ğün Açıkta yattım denetimlikten serbes kaldım ve denetimde bitti 6 ay ğeçti diş hastaneside bilği işlemdekivatandaşla tartıştım Vurma yok aramızda 5.6 metre ara var sözlü Tartışma bu vatandaş şikayetçi olmuş tehtit şantaş 125/1 53 58 maddesi 2 diyo 04 09 da mahkemem var . Şimdi ne yapmam ğerek çeza alırmıyım paraya dönermı bilğisi olan varmı Arkadaşlar Uykularım kaçıyo

 27. Mahmut Sarıtaş dedi ki:

  Merhaba ben beden eğitimi öğretmeniyim ama daha atanmadım adam yaralamaktan 4yıl 2ay ceza gelmiş eğer kpps kazansam memur olmama engel olur mu yani atanırmıyım bana yardımcı olun

 28. Adem turhan dedi ki:

  2005 yılında yüzkızartıcı bir suç iddiasıyla jandarma Teşkilat-ı mdan iddianameler belge gösterilerek sicilen disiplinsizlik ahlaki durum gerekçesiyle ilişiğim kesildi ancak 2015 yılına kadar devam eden mahkeme neticesinde yargitay 9 ceza dairesi beraat ettirilmesi gerekirken mahkumiyet yoluna gidilmiştir diyerek kararı bozdu. Benle aynı durumda olan devrem 2011 de H A G B nı kabül etti. O arkadaşın durumu ne olur 10 yıl sonra memuriyet iade olurumu yardımcı olursanız sevinirim. 05303020151

 29. Karamstf dedi ki:

  kavgadan dolayı basit yaralamadan 3 ay 10 günlük hapis cezası 2000 tl adli para cezasına çevrildi parayı tamamen ödedim 3 ay falan oldu adli sicil kaydında adli sicil kaydı vardır adli sicil arşiv kaydı yoktur yaziyor sözleşmeli mübaşirliği kazandım bu durum güvenlik soruşturmasının olumsuz gelip memur olmama engel olur mu

 30. osman dedi ki:

  fikri ve sinai haklar mahkemesinden 4160 tl para cezası almıştım, bu hapis cezasına çevrilmişti ve 7 buçuk ay hapis yatmıştım, geri kalanını para olarak ödedim ve çıktım. Şu anda e devlette suç adli sicil arşiv kaydında olarak görünüyor. Memuriyete bir etkisi var mıdır?

 31. Huseyin dedi ki:

  Bende uyusturucu yakalattim memur olamiyomusum simdi napim ben gencken bi hata yaptim sonucu bumu biz insan degilmiyiz devletimizi vataanimizi seviyoruz ama gelecegimiz yok napcaz simdi bozde pislikmi yapalim digerleri gibi sabredelimmi bize bir yol acin bizde insaniz eskiden yaptimiz hatalar yuzunden bizi 2. Siradanninsanlardan saymayin

 32. Hasan dedi ki:

  merhaba arkadaşlar ben yapı denetim firmasında mimar olarak çalışıyorum benim denetlediğim bir yapı yüzünden hem firma hem ben 1 yıllık Ceza aldık… Bu ceza sonucunda benim şantiye şefliği proje müellifliği ve yapı denetimde çalışma hakkım 1 yıllığına elimden alındı.. Bunun memuriyete etkisi varmı ve adli sicil kaydıma işlermi…acil cevap lütfen

 33. ismet çam dedi ki:

  babam hasan askerde öldü bende babamdan dolayı hizmetli olarak işe girmek için dosya yadırdım fakat ben 1994 yılında iş yerinde iftiradan dolayı para cezası verildi. birde 2008 yılında birine borcumdan dolayı beni şikayet neticesi dolandırıcılık dan 3 ay hapis cezası aldım ertelendi bunlar işe girmeme engel mi cevaplarsanız memnun olurum saygılar

 34. SERKAN dedi ki:

  mrb arkadaşlar burada herkesin bir sıkıntısı var benimde vardı bir arkadaş vasıtası ile murat bey diye biri ile tanıştım 3 yıl kesilmiş cezam vardı bana söylediklerini yaptım ve çok şükür o sıkıntımdan kurtulup beraat kararı çıkarttı bana her konuda yardımcı oluyor ben bunu bir minnet yada tşk ederek burada söylüyorum isterseniz bir arayın konuşun emin olun çözecektir numarası 0553 598 52 22 (sıfır beşyüz elli üç beşyüz doksan sekiz elli iki yirmi iki ) karar sizin allah herkesin yardımcısı olsun

 35. serhad dedi ki:

  mrb ben 2006 yılında 14 yaşında tck 149’1 maddesince 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım şuan cezamı infaz etmekteyim sabıka kaydı aldıgımda “adli sicil kaydı” yoktur adli sicil arşiv kaydı yoktur ibaresi var memuriyete engel mi engelse hangi kurumlara cevaplarsanız sevinirim saygılarımla..

 36. taner dedi ki:

  merhaba ben uyuşturucu madde bulundurmaktan ve kullanmaktan 2 tane denetim serbestlık aldım bana verilen görevleri ter temiz yerine getirdim ben okuyorum benım onumda memur olmakta engel olur mu

 37. aysun dedi ki:

  babam birden fazla kisi ile birlikte yagmadan 25ay ceza aldi,babamin tehdit mesajlari falan var ama diger sanigin ne bi telefon mesaji ne sahidi yani hic bir seyi yok,sadece telefonla babamla konusmus olmasi ve onceden de sabikasinin olmasindan dolayi oda 25ay ceza aldi,babamin hic sabikasi yok,karar simdi temyizde temyizden ne karar cikar,bide yaziyo ya burda kasten islenen suclar memur iyete engel diye,babam kamuda surekli isci,aksi bi durumda is hakki fes olur mu?lutfen ama lutfen yardimci olur musunuz ?

 38. aysun dedi ki:

  babam birden fazla kisi ile birlikte yagmadan 25ay ceza aldi,babamin tehdit icerikli telefon mesaj lari var ama diger sanigin ne bir mesaji ne bir sahidi var sadece babamla telefon la konusmus bide onceden sabikasi varmis,ona da 25ay ceza verdiler ,karar simdi temyizde sonuc ne olur,bide yukarida belirtmissiniz ya kasti suclar memur iyete engel olur diye,babam kamuda daimi isci aksi bi durumda is hakki fes olur mu?lutfen ama lutfen yardimci olur musunuz? teşekkür ederim

 39. halis dedi ki:

  Hocam benim 5 yıl geriye dönük hükmüm vardı.ama karar da 53/1 tabi Olunmaz yazıyor bu öğretmen olmama engel midir acaba

 40. asangiesta_girl dedi ki:

  bende kpss ataması haziran ayında sağlık teknikerliği kadrosuna yerleştim eylül 3 işbaşı yaptım. benim 2008 de kaçak sigaradan 560 tl para cezası verildi. cezamıda ödedim. 23 ekimde görevimin bu ceza nedeniyle sona erdirildiğini hastanem tarafından öğrendim. MUTEBET belgeleri haricinde hiçbir belgeye imza atmadan dava açtım ve çarsamba günü memnu hak davasını açtım. Bundan sonra ne olur onu bilemem bilen varsa yardımcı olabilir mi

 41. çağdaş dedi ki:

  merhaba ,ben 2006 yılında kız kaçırdım ve kaçırdığım kız yaşı 18 den küçük plduğu için 2 sene dört ay ceza yattım.şuan aradan 10 yıl geçti ve ben 7 sene önce adli sicil kaydımı silinmesi için başvurdum silindi .şuan adli sicil kaydımı çift sorgulu aldığımda adli sicil kaydı yoktur -arşiv kaydı vardır yazıyor.memuriyetime engelmibu durum.birde postanede idari hizmet sözleşmeli olarak görev yapmama engeli mi?teşekür ederim

 42. Aslı dedi ki:

  Merhaba hakaret davası sonucu ceza almam durumunda memur olabilmeme engel teşkil eder mi ?

 43. turan dedi ki:

  Merhaba mala zarar verme konut dokunulmazlığı suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün infaz verdi dışarıdan 5 yıl denetimli serbestljk verdi memur olmama engel mi infazım dolduktan sonra olabilirmiyim

 44. Mehmet dedi ki:

  Kardeslerim bn babam yapi krediden 3 bin tl para cekti ancak odemedi ve sigortali bir iste calisirken yakalayip iceri almislar ve 10 gun yatmis bnm sorum su bn jandarma sozlesmeli uzmn cavuslugu kazandim ve suan guvenlik sorusturmam devam etmekte bu bana sorun olur mu arkadaslar

 45. ömer dedi ki:

  merhaba 10 yıllık devlet memuruyken hakkımda hırsızlık suçlamasıyla idari soruşturma başlatıldı.. adli soruşturmadan takipsizlik aldım zira şikayette bulunanların el yazıları ile vede savcılıkta verdikleri olayın yanlış anlaşılmadan dolayı diye ifadeleri mevcuttu..buna rağmen idari soruşturma sonucunda memuriyetten men cezası aldım idaremahkemesi 18 aylık süre sonunda kararı onadı. şu an danıştayda mahkemem sizce sonuç değişirmi

 46. FİLİZ dedi ki:

  Merhaba,
  kardeşim yedek subay olduğu sırada nöbetçi subay iken bir Er araç tamiri yapıyormuş ve üssün komutanı o Er’e emir vermiş, ve çocuk o sırada yaralanmış, kardeşimde nöbetçi subay olduğu için mahkemeye dahil oldu, sizce bir ceza alır mı şuan polis memuru oldu, işine engel çıkmasından çekiniyor.

 47. toprak dedi ki:

  merhabalar ben aday memurken görevi kötüye kullanma ile yargılandım 3 yıl sürdü yargılama ve bana 53-1a (200 gün hak mahrumiyeti verildi) şimdi temyiz edicem. bu 200 gün memuriyetimi nasıl etkiler??

 48. ferhat dedi ki:

  Öncelikle basarılarınízín devamını dilerim,ben yaklaşık 1 ay önce polisin yaptıgı bi uygulamada esrar maddesi yakalattım daha önce karakola ifade vermek için bile gitmesin ve daha önce hiç kullanmadım, ve büyük hayalim polis yada astsubay olmak ama çok korkuyorum olamamaktan bi sorun çıkmasından ,bana biraz bilgi verir misiniz bu konuda lütfen , çok teşekkür ederim..

 49. Hakan dedi ki:

  Sayın yöneticiler bir sorum olacak geçenlerde aşırı derece içkili iken bir mağazanın girişinde bayanın birisi ile çarpıştık ve kadın sapık diye bağırdı neyse polise gittik kadın gerçek olmayan beyanlarda bulundu mahkemeye çıktık avukat tutacak param olmadığı için kendimi savundum hakim kabul et özür dile dedi bende etmedim elim temas etmiş diye 30 AY ceza aldım temyiz ettim şimdi bekliyorum.
  Ben şuan aday memur olarak çalışıyorum daha önceden alkollü araç kullanmaktan hagb bıda açıkladı hakim bey.
  şimdi ceza onanırsa 9 ay 17 gün hapis gözüküyor memuriyete engel suçlar arasında değil ama 1 yıl alınan cezanın toplamımı yoksa yatılan cezanın toplamı sayılıyor işten atılmak için.
  Cevaplarsanız çok sevinirim.

 50. mehmet dedi ki:

  Merhaba, ben suan uyuşturucu dan dolayi bir yıl imza ile denetim serbestlik aldım suan hala devam ediyorum. Acaba denetim bittikten sonra memur olabilir miyiz? Acil ilgilenirseniz sevinirim

 51. Mehmet dedi ki:

  Arkadaşlar bi olayın içerisindeyim ne olduğunu bende bilmiyorum atamam oldu göreve başladım3 ay sonra görevime son verildi.gerekçe olarak sahte evrak kullanma.ben ne yapacam ceza alırmıyım.ceza alsam memur olabilme durumum var mı

 52. mesut dedi ki:

  bende infaz koruma memuruyum kaçak sigara davasından dolayı 30 ay ceza aldım ıtıraz ettım dosyam şuan yargıtayda acaba yargıtay cezayı onarsa memurıyetten atılır mıyım

 53. mesut dedi ki:

  kaçak sgara davaınsa dolayı almış oldugyum 30 ay ceza da kamu zararını karşıladıgım zaman cazam yuzde ellı oranında dusecek dıye bır madde var ama kımse bana kamu zararını karşılayacaksın dıye soylemedı ayrıca her hengı bır teblıgatta yapılmadı şimdi dosyanm yargıtayda acaba yargıtay dosyamı bozar mı lutfen yardımcı olurmusunuz

 54. ibrahim dedi ki:

  merhaba bi davam vardı sonuçlandı. 3000 lira para cezası ödicem şuan subat atamasında öğretmen olma ihtimalim var klavuzda sicil kaydı vardır ibaresi bulunanlar göreve baslayamaz yazıyor bende de o para cezas yazıyor acaba öğretmenliğe etkisi varmı ? tşkler

 55. Yasar dedi ki:

  Merhaba ben rahabilitasyon merkezinde çalışıyorum ve bir soruşturma sonucunda 1/30 oranında maaş kesim cecazı verildi. Ben şubat 11 inde devlete atanınca bu ceza benim dosyamda sürekli bulunacak mıdır yoksa atanınca čalıştığım yere ait olarak mı kalacaktır.

 56. ismail kenzo dedi ki:

  keşif heyetine hakaretten ve direnmekten yargılanıyorum, ceza alırsam öğretmenlikten atılırmıyım.

 57. bülent savaş dedi ki:

  Merhaba,
  Trafik kazası neticesinde taksirli suçtan 2,8 yıl ceza aldım. son bir yılı denetimli serbestlik olmak üzere 9 ay hapis yatmam gerekiyor. Bu süre zarfında ücretsiz izin alabilirmiyim. Denetimli serbestlik döneminde memuriyete başlayabilirmiyim. Teşekkürler.

 58. Hkn dedi ki:

  Merhaba arkada*lar ben 9.sinifta uzaklastirma aldim hocalar 12.si ifta silcez dedi suan 11.sinifim ama askeriye silinse bile almiyorumus yardimci olur uusnuz polis veya jamyo olmka istiyorum

 59. Endişeli dedi ki:

  Merhaba esimden şiddet gördüm ve onu polise şikayet ettim yapilan muayenelerde kendisi de yaralı gözüktü ve ikimize de 1500lira adli para cezasından hagb verildi. Bu karar memuriyete engel mi adalet bakanliginin katiplik mülakat sonucunu bekliyorum lütfen bilgisi olan cevap verebilir mi?

 60. metin dedi ki:

  mrb. ben 1 yıl hapis cezası aldım para cezasına çevrildi. yargıtaya itiraz da bulundum. kpss ye de hazırlanıyorum.stresten çalışamıyorum.ögretmen olmama engel mi inş. cevap yazarsınız

 61. Ferhat dedi ki:

  Merhaba,ben uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan 1 yıl denetimli serbestlik aldım 5 yıl içinde suç işlemzsem dava düşecek yani herhangi bir hapis cezası almadım bu karar bena devlet memurluğu olma yolunda bir sıkıntı cıkarır mı sonuç siciline işlenir mi işlenirse silinebilme ihtimali var mı yardımcı olursanız çok sevinirim

 62. mithat can dedi ki:

  Merhaba. 2012 yilindan kalma 3 davadan 4.500 3.000 ve 1.000 tl ceza aldim ve cezalarimi ödedim toplamda 1 bucuk yil gibi bi ceza almis oluyorum. Cezalarimin 2 si kavga birisi hakaret. Ve Butun Cezalarimi odedim. Bu cezalar Benim ozel guvenlik gorevlisi olmami etkilermi?

 63. cemil dedi ki:

  Taxı şoförlüğü yapıyorum 10senedır 5ay önce ufak bı ceza yattım şimdi adlı sıcıl kaydın var adlı sıcıl kaydım olduğu ıcın şımdı ulastırma bakanlığı ızın vermıyor kaydım olduğu ıcın iş hakkımı cumhuriyet savcılığınca hak edebılirmıyim dilekçeyle yardımcı olursanız sevınırim

 64. cemil dedi ki:

  Soruma cevap alamadım

 65. polat dedi ki:

  polıs okulu ogrencesı ıken 2 hafta once okuldan ılıskım kesıldı ılıskım kesılmesının sebebı 53 madde guvenı kotuye kullanmaktan durusmadan BEREAAT aldım gerekcelı karar yazıldı ama kesınlesmedı sıstemde vede e devlet uyaptan gozukuyor ne zman sıstemden sılınır 31.3.2016 dava gerecekcelı karar yazıldı vede okula donmem ıcın ıdarı dava acacam emsal karar elınde varsa bana gonderebılır mı bır de memuruyıte engel mı sızce okula donebnılırmıyım yardımcı olurmusunuz

 66. Sinem dedi ki:

  Merhaba;

  Ben 2015 yılının Haziran ayında bir telefoncuda yaşadığım bir olaydan dolayı suç üstüme kaldı ve Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan para cezası ödüyorum 2.000.00 TL ama Kpss’ye hazırlanıyorum. Acaba bu ücreti ödesem ankaraya yazıp adli sicil kaydımı sildirsem. Ama arşiv kaydım kalacakmış. Bu memuriyete engel mi bir sorun teşkil eder mi ? Lütfen cvp rica ediyorum.

 67. ibrahim dedi ki:

  merhabalar ben 2013 yılında yaralamalı bir olaya karıstım hakkımda hagb kararı verildi.. 2015 yılında trafik kazası yaptım arac içerisinde bulunan bir yolcu ufak şekilde yaralandı ve benden iftira atarak para koparmanın derdine düştü ve şikayetci oldu mahkeme oldu kusurlu bulundum 2400 para cezası ödüyorum su an taksitle ve 2013 yılında almış oldugum hagb kararı tekrar mahkeme acıldı mahkeme ne olur lütfen yardımcı olun

 68. fatma alıtkan dedi ki:

  merhaba arkadaslar bende zimmet yüzünden soruşturma geçirenlerdenim. haciz memuru olanlar bilir aldığımız yediemin ücretlerini ben dosyaya geç yatırdım ve müdürlerde sen bunu zimmetinde tuttun yedieminci talep etmeseydi çıkmayacaktı diye soruşturma açıldı savcılık tutuklama verdi ama sulh ceza hakimi benim o suçu işlemediğime kanaat getirdiği için tutuklanmasına yer olmadığını dair karar verdi şimdi olay bakanlıkta yüksek disiplin kurulunda dosyam benim savunmamı alacaklar kimisi diyor ki zimmet suçu olup görevi ihmale dönen çok bakanlıkla da görüştüm ceza dosyasını bekleriz diyor bir bilgisi olan var mı muhakkik de devlet memurluğundan çıkartılmam için öneri sundu bakanlığa şimdi beklemekteyim. bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.

 69. Nusret dedi ki:

  Slm babam kadrolu işçi annemle kavga etti sonra 6 yıl ceza aldı ceza evinde çıktık ‘tan sonra tekrar işine dönermi acaba

 70. emine dedi ki:

  arkadaşlar ben 2008 de arkadas arasında kavgadan darp hafıf darptan ve tehtitten yargılandım 8 yıldır yenı bitti para cezası ıle son buldu memurluga hazırlanıyorum memurluk icin suc teskil edermi yardımcı olursanız cok sevınırım

 71. emine dedi ki:

  bana cevap vericek kimse yokmuuuu arkadaslar yardımcı olabilecek kimse yokmu

  • Para cezası olduğu için ve 1 yılın üzerinde hapis cezası olmadığı için memuriyete engel bir durumunuz yok geçmiş olsun dedi ki:

   Eda hanım bende darp ve silahla tehditten 23 ay hapis cezası aldım memuriyetim sona erdi anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapıcağım lütfen yardımcı olurmusunuz tlf 05536281236 tşkl

 72. emine dedi ki:

  hadı ama ya bi müslüman bir sey yazsın bana

 73. onur dedi ki:

  Mrb’lar adli sicil arşivimde sulh ceza mah ve asliye ceza mahkemelerine ait görevliye görrevini yaptırmakta direnme,basit tehdir,kişilerin sükun ve huzurunu bozma,hakeret suçlarından para cezaları var bu davalar kimis 10myıllık kımısı 5 yıllık hepside kapandı bu durumun zabıt katipliği alımında engel olur mu adliyenin şartlar arasında arşiv araştırması olumlu olmak şartı var ama bu şuçlar kapsar mı cevabınız ivedilikle verilmesini rica ederim ve şimdiden teşekkürler.

 74. Hasan dedi ki:

  Uzerme atılan bir yüz kızartıcı suçtan dolayı 6 yıl ceza aldım ama yrgtay sureci devam etmekte memuriyetine engel olur mu

  • Adem dedi ki:

   Ben de aynı durumdayım benimde 2yıl 6 ay cezam var yargıtayda şu an lisans kpss girdim 80 aldım tercih yapcam engel çıkarmı diye kafama takıyorum çok lütfen biri cevap yazsın.

 75. Ayşe dedi ki:

  Lisede uzaklaştrma cezası eğer sicile işlenmişse memur olmaya engel mi

 76. merhaba dedi ki:

  taksirle yapılmış kaza sonucu 5 yıl hapis yatmış bir insan anladığım kadarıyla memur olabiliyot. Fakat duyduğum kadarıyla bu durumu yaşayanlara ekstra kolaylık sağlanıyormuş memur olma konusunda doğru mudur? Doğruysa detay nasıl öğrenebilirim? Yardımcı olabilir misiniz?

 77. Yusuf dedi ki:

  Arkadaşlar bir yılın üstünde ceza alıpta memuriyetten atılan varmı benim başıma geldi anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunacağım sonuç çıkarmı bilgisi olan lütfen yardımcı olsun 05536281236

 78. Mehmee dedi ki:

  Selamlar benim telefonda tehdit ve hakaret sucundan 5 ay hapis cezam ve 1500 tl para cezam var ancak hukmun aciklanmasinin geriye birakilmasina karar verildi su anda hava kuvvetlerinde muvazzaf astsubayligi kazandim acaba bu hagb kararı bi engel teskil eder mi ??

 79. Hatice dedi ki:

  Facebookdan bir kisiye yorumlarda o…. dedim oda beni siber suclara vermis hakkimda dava acsa ne kadar hapis cezasi verilir yada para ama daha sonra oda bana kufur etti


Facebook RSS